Salaris nieuws

Dankzij ervaring en specialistische kennis is Salarisjobs van toegevoegde waarde bij de verzorging van de salarisadministratie of een interim salarisadministrateur. Hieronder een selectie van nieuws items die in deze branche  aan de orde zijn:

2018-01-16: Actualisering besluit Cafetariaregelingen.

Vanaf 23 december 2017 is het besluit Cafetariaregelingen geactualiseerd.

2018-01-11: Beslagvrije voet 2018, hoogte incassokosten en nieuwe regels bij schulden.

Per 1 januari zijn er een aantal nieuwe regels van kracht die van belang zijn voor mensen met schulden.

2018-01-11: Loonkostensubsidie en Loonkostenvoordeel 2018.

In de praktijk merken wij dat de begrippen loonkostensubsidie en loonkostenvoordeel vaak met elkaar verward worden. Onderstaand treft u een uitleg aan van deze begrippen.

2018-01-11: AOW franchises en maximum pensioengevend loon 2018.

Onderstaand treft u een link aan met een verwijzing naar de AOW uitkeringen en voor pensioenregelingen gehanteerde AOW franchises zoals deze per 1 januari 2018 zijn vastgesteld.

2018-01-09: Verdragenoverzicht per 1 januari 2018 bekend.

Om dubbele heffing van directe belastingen, zoals inkomsten- en dividendbelasting, te voorkomen heeft Nederland met een groot aantal landen belastingverdragen gesloten.

2018-01-09: CAK premie 2018.

Het CAK heeft voor 2018 de bestuursrechtelijke premie Zorgverzekeringswet voor wanbetalers vastgesteld op € 136,67 per maand (2017: € 134,38).

2018-01-04: Salariscriteria 30%-regeling 2018 en looptijden.

Neemt u als organisatie buitenlandse werknemers in dienst dan kunt u mogelijk gebruik maken van de 30%-regeling, mits deze werknemers een specifieke deskundigheid bezitten die niet of nauwelijks te vinden is op de Nederlandse arbeidsmarkt.

2018-01-03: Toepassing 52% tarief in 2018.

Het hoogste schijventarief van 52% is voor 2018 verlaagd naar 51,95%.

2017-12-15: Minimumloon 2018.

De bedragen van het wettelijk minimumloon worden per 1 januari 2018 verhoogd.

2017-12-15: Vakantietoeslag over overwerk.

Doordat over- en meerwerk per 1 januari 2018 onder de Wet Minimumloon komt te vallen, is de werkgever vanaf die datum in beginsel ook verplicht daarover vakantietoeslag te betalen.

2017-12-15: Stichting Private Aanvulling WW en WGA (Stichting PAWW).

Door de invoering van de Wet werk en zekerheid (Wwz) wordt de maximale duur en het recht op een uitkering Werkloosheidswet (WW) geleidelijk beperkt.

2017-12-14: Controle sectorindeling.

Als werkgever is het van belang om te controleren of u goed bent ingedeeld in de juiste sector.

2017-12-13: Transitievergoeding gaat omhoog.

Houd straks rekening met een verhoogde transitievergoeding bij ontslag.

2017-12-12: Bereken uw vrije ruimte.

Aan het einde van dit jaar dient u het totale fiscale loon van uw werknemers over het lopende jaar te berekenen.

2017-12-11: Meerwerk en overwerk.

Per 1 januari geldt in principe de hoofdregel dat voor elk gewerkt uur minstens het wettelijk minimumloon uitbetaald moet worden.

2017-12-10: Lage-inkomensvoordeel (LIV).

Vanaf 2017 krijgen werkgevers die werknemers in dienst hebben met een loon tussen 100% en 125% van het wettelijke minimumloon (WML), een nieuwe tegemoetkoming: het lage-inkomensvoordeel (LIV).

2017-12-10: Wijziging aangiftetijdvak voor 14 december aanstaande doorgeven.

Wijziging aangiftetijdvak voor 14 december aanstaande doorgeven.

2017-12-09: Loonkostenvoordeel (LKV).

De loonkostenvoordelen vervangen de premiekortingen voor arbeidsgehandicapte werknemers en oudere werknemers, die per 1 januari 2018 vervallen.

2017-12-08: Beschikking Loonheffing gedifferentieerd premiepercentage Whk 2018.

Op 1 december 2017 heeft de belastingdienst aan werkgevers de beslissing verzonden waarmee de hoogte wordt vastgesteld van de gedifferentieerde premie Werkhervattingskas (Whk) die de betreffende werkgever in 2018 aan de belastingdienst moet betalen.

2017-12-08: Bijtelling auto van de zaak.

Een lagere bijtelling dan 25% geldt gedurende een termijn van maximaal 60 maanden.

2017-12-07: Salariscriterium 2018 voor kennis- en arbeidsmigranten.

Salariscriterium 2018 voor kennis- en arbeidsmigranten.

2017-12-06: AOW leeftijd.

De AOW-leeftijd gaat vanaf 1 januari 2018 omhoog naar 66 jaar.  

2017-11-22: Premiepercentages sociale verzekeringen

Ieder jaar weer andere premies, tijd voor een totaal overzicht.

2017-11-15: LIV

De LKV en Jeugd-LIV gaan per 1 januari 2018 in. De LIV is al in gegaan per 1 januari 2017.

2017-11-08: Transitievergoeding

Per 1 januari 2018 is het maximaal uit te betalen bedrag aan transitievergoeding € 79.000,- .

2017-11-01: Vlaktaks plannen

Het doel is om het stelsel te vereenvoudigen.

2017-09-25: Versobering van de 30%-regeling geen noodzaak

Werkgevers kunnen op basis van de 30%-regeling maximaal 30% van het loon van een buitenlandse werknemer (inclusief de vergoeding) aanwijzen als onbelaste vergoeding voor de extra kosten die de werknemer maakt door zijn verblijf in Nederland. Uit de evaluatie van het ministerie van Financiën blijkt echter dat dit forfait mogelijk veel hoger is dan de daadwerkelijk gemaakte extraterritoriale kosten.

2017-09-20: Aanvulling van WW via CAO is mogelijk

Werknemers en werkgevers krijgen de mogelijkheid om per sector een private aanvulling op de werkloosheidsuitkering af te spreken.

2017-08-21: Jeugd-LIV en LKV's op overzichtspagina Personeel en loon

2017-07-27: De Algemene verordening gegevensbescherming

Op 25 mei 2018 gaat de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) in.

2017-07-26: ZVW werkgeversheffing in 2018

Werkgevers gaan in 2018 naar verwachting 6,85% aan werkgeversheffing voor de Zorgverzekeringswet (ZVW) betalen over het loon van de meeste werknemers.

2017-07-11: Loondoorbetalingsverplichting als medewerkers tijdens staking ziek worden

Als een werknemer deelneemt aan een staking heeft hij in principe geen recht op loon. Als deze werknemer vervolgens ziek wordt, ontstaat er een bijzondere situatie, hij heeft geen recht op loon, maar de periode van de loondoorbetaling bij ziekte begint wel te tellen.

2017-07-10: eHerkenning voor ondernemers

Vanaf 2017 hebben ondernemers nog maar één set inloggegevens nodig om bij verschillende overheidsdiensten en andere instanties in te loggen. Zo kunnen zij zaken als belastingen, subsidies, voertuigoverschrijvingen en wijzigingen in het Handelsregister regelen.

2017-06-12: Kraamverlof bij een meerling

De aanstaande vaders krijgen geen extra kraamverlof

2017-06-10: Bijverdiengrens student of mbo’er

Dit in verband met de studiefinanciering

2017-05-10: Vakantiegeld: wat zijn de wettelijke regels?

De wettelijke regels hieromtrent zijn geregeld in de ‘Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag’ (WMM).

2017-01-31: Gebruikelijk loon DGA in 2017

Als u de fiscale partner of het kind bent van een aanmerkelijkbelanghouder en u stelt vermogen beschikbaar aan de vennootschap of coöperatie, dan is de gebruikelijk loon regeling ook op u van toepassing.

2017-01-30: Hoogte transitievergoeding in 2017

De transitievergoeding is sinds 1 juli 2015 verplicht verschuldigd als een werknemer (tijdelijk of vast contract) 2 jaar of langer bij u in dienst is en het contract wordt op uw initiatief niet verlengd.

2017-01-09: Salariseis voor kennismigranten in 2017

Werkgevers die buitenlandse werknemers in dienst willen nemen als zogenoemde kennismigrant, moeten hen daarvoor op basis van de Wet arbeid vreemdelingen (WAV) minimaal een bepaald loon per maand betalen.

2017-01-06: Het lage-inkomensvoordeel (LIV): de nieuwkomer in 2017

Deze tegemoetkoming voor werkgevers is op basis van de Wet tegemoetkoming loondomein (Wtl) ,en geldt als een tegemoetkoming in de loonkosten voor werknemers met een laag loon.

2017-01-04: Belastingdienst publiceert rekenhulp ipv standaard Loonbeslastingtabellen

Voortaan kunnen werkgevers via de website van de Belastingdienst de rekenhulp Loonbelastingtabellen gebruiken voor het berekenen van de verschuldigde loonbelasting/premie volksverzekeringen.

2016-12-13: CAK neemt aantal taken van Zorginstituut Nederland over

De bestuursrechtelijke premie die u inhoudt op de inkomsten van uw werknemer of uitkeringsgerechtigde, maakt u vanaf 1 januari over aan het CAK.

2016-12-12: Lager gebruikelijk loon voor innovatieve startups

Wordt u voor toepassing van de S&O-afdrachtvermindering in 2017 als starter aangemerkt?

2016-12-12: Premiebeschikking 2017

Veel aandacht krijgen ze meestal niet, want ach ze zijn pas belangrijk in het volgende jaar.

2016-12-11: Afkoop kleine pensioenen

Een werknemer die van baan wisselt, kan een verzoek tot waardeoverdracht indienen en afkoop van klein opgebouwd pensioen.

2016-12-10: Jeugdwerkeloosheid in 2017

Jongeren met een uitkering of zonder opleiding worden in 2017 als het aan het Kabinet ligt, gericht geholpen om hun kansen op de arbeidsmarkt te vergroten.

2016-12-09: Lager gebruikelijk loon voor andere DGA’s

Ook DGA’s die niet als DGA van een innovatieve startup worden aangemerkt, kunnen het gebruikelijk loon onder voorwaarden lager vaststellen dan € 44.000.

2016-12-08: Minimumloon 2017

De bedragen van het wettelijk minimumloon worden per 1 januari 2017 verhoogd.

2016-12-07: Win advies in over uw mogelijkheden met uw pensioen in eigen beheer

2016-12-06: Stop opbouw pensioen in eigen beheer vanaf 2017

Een DGA (directeur Grootaandeelhouder) kan net als een gewone werknemer pensioen opbouwen. Een gewone werknemer moet dat doen bij een professioneel pensioenfonds of verzekeraar.

2016-12-05: Inhoudingsverbod minimumloon vanaf 2017

Ditzelfde geldt voor het verrekenen van vorderingen met het loon.

2016-12-04: Afschaffing fictieve dienstbetrekking commissaris

Voor deze personen hoeft dan geen loonbelasting en premie volksverzekeringen meer te worden ingehouden.

2016-12-03: Nieuwe bijtelling auto van de zaak vanaf 2017

Per 1 januari 2017 wordt de standaardbijtelling voor de auto van de zaak verlaagd van 25% naar 22% van de cataloguswaarde (inclusief btw en BPM).

2016-12-02: De werkkostenregeling

Beoordeel uw nog resterende vrije ruimte (1,2% van de totale fiscale loonsom).

2016-12-01: LIV: nieuw loonkostenvoordeel voor lage lonen

Werkgevers die werknemers in dienst hebben met een loon tussen 100% en 125% van het wettelijke minimumloon (WML), krijgen vanaf 2017 een nieuwe tegemoetkoming: het lage inkomensvoordeel (LIV).

2016-11-30: Modelovereenkomst

Vanaf 1 mei 2016 beoordeelt de Belastingdienst de arbeidsrelatie tussen opdrachtgever en opdrachtnemer op basis van de overeenkomst waaronder zij werken

2016-11-29: AOW leeftijd

2016-10-26: Voortaan ook ORT uitbetalen over vakantiedagen

De kantonrechter heeft op 19 oktober 2016 een werkgever veroordeelt tot betaling aan een werknemer van onregelmatigheidstoeslag (ORT) over de genoten verlof- en vakantiedagen

2016-10-20: Nieuwe voorwaarden eigenrisicodragen

Als u eigenrisicodrager voor de WGA bent of wilt worden, dan gelden er vanaf 1 januari 2017 andere voorwaarden

2016-10-15: Het Handboek Loonheffingen, gepubliceerd door de belastingdienst

Hierin zijn (onder meer) nieuwe stappen opgenomen om de identiteit van een werknemer vast te stellen

2016-10-15: Hogere onbelaste vergoeding voor buitenlandreis

De maximale onbelaste vergoeding die werkgevers mogen uitbetalen aan werknemers die voor hun werk in het buitenland moeten verblijven, is per 1 oktober aangepast

2016-10-10: Brieven Ziektewet- en WAZO-uitkeringen alleen via werkgeversportaal

Meer informatie over een account voor het werkgeversportaal

2016-10-03: Compensatie transitievergoeding

Het kabinet is van mening dat werkgevers hierdoor extra op kosten wordt gejaagd. Vandaar de dat er een compensatieregeling is voorgesteld.

2016-09-08: Regels inhouding zorgverzekeringspremie strenger

Na 1 januari 2017 zullen Werkgevers die nog rechtstreeks zorgverzekeringspremie uit het minimumloon van hun werknemers willen  betalen, te maken krijgen met strengere eisen.

2016-09-01: Veel modelovereenkomsten worden afgekeurd door Belastingdienst

Bijna een kwart van de modelovereenkomsten die ondernemers tot 1 augustus 2016 aan de fiscus hebben voorgelegd is door de Belastingdienst afgekeurd.

2016-07-25: Onjuiste sectorindeling kan tot naheffingen leiden

Vanaf het 7e tijdvak controleert de Belastingdienst of in de aangifte loonheffingen de aangegeven sector gelijk is aan de bij de Belastingdienst geregistreerde sector.

2016-07-19: Nieuw uiterlijk paspoort

Tegenwoordig staat het BSN op de achterzijde van het paspoort.

2016-07-11: Uitbreiding eigenrisicodragerschap WGA

Voor ondernemingen die nu eigenrisicodrager voor de WGA zijn gaat er iets veranderen per 1 januari 2017.

2016-07-04: Wijziging minimum loon

Alle werknemers vanaf 23 jaar hebben recht op het wettelijk minimumloon

2016-06-23: Nieuwe regeling loon van zieke 56 plussers

De bevolking wordt steeds ouder en de groep van werkenden van boven de 56 wordt ook steeds groter. Wanneer deze mensen hun baan verliezen en in de WW komen, is het voor deze groep lastig om weer aan een baan te komen.

2016-06-22: Bedrijfsuitjes

Bedrijfsuitjes zijn anno 2016 nog steeds zeer populair. Het is goed voor de samenwerking onderling, het zorgt voor ontspanning, en gezelligheid staat altijd hoog in het vaandel tijdens deze uitjes.

2016-06-21: Premieregeling

De Wet verbeterde premieregeling is door de Eerste Kamer heen. Deze wet zorgt er voor dat werknemers die een pensioen opbouwen via een beschikbare premieregeling in het vervolg zelf kunnen bepalen hoe ze met hun opgebouwde pensioenregeling omgaan, wanneer ze hun pensioenleeftijd hebben bereikt.

2016-06-20: Vakantiedagen

1 juli 2016 is de dag dat de wettelijke vakantiedagen die werknemers in 2015 hebben opgebouwd, maar nog niet hebben opgenomen, komen te vervallen

2016-04-17: Afschaffing VAR en dan?

Kijk naar de Webinair van de belastingdienst

2016-04-12: Toetsloon 30% regeling in de praktijk

De 30% regeling is in de uitvoer een erg complexe regeling.

2016-04-11: Afschaffing van de voordeelregel

Dit jaar werd de voordeelregel afgeschaft, maar wat betekent dit nou voor de werknemers?

2016-04-04: Belastingdienst publiceert nieuwe tabellen

Op 1 april 2016 heeft de belastingdienst de nieuwe schijventabellen gepubliceerd.

2016-03-29: Meerlingenverlof per 1 april 2016

Per 1 april aanstaande zal er voor werkneemsters die in verwachting zijn van een meerling, naast de huidige verlofvormen (zwangerschaps- en bevallingsverlof), het meerlingenverlof worden ingevoerd.

2016-03-29: Subsidieregeling praktijkleren

Het ministerie van OCW stelt ook dit jaar weer subsidie (Subsidieregeling praktijkleren) beschikbaar voor praktijkleerplaatsen.

2016-03-11: Reparatie Dagloonbesluit werknemersverzekeringen

Op 7 maart jongstleden heeft minister Asscher een concept voor de wijziging van het Dagloonbesluit werknemersverzekeringen naar de Tweede Kamer verzonden.

2016-03-08: 150 kilometergrens in 30% regeling niet strijdig met Europese Wetgeving

Hoge Raad: voorwaarde van 150 kilometergrens  in 30% regeling niet strijdig met Europese wetgeving

2016-03-08: Condition of 150 kilometers from Dutch border at the 30% ruling

High Counsel:  Condition of 150 kilometers  from Dutch border at the 30% ruling is not conflicting with European legislation

2016-02-29: Transitievergoeding en de verwerking hiervan in de salarisadministratie

Een  van de onderdelen bij invoering van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) per 1 juli 2015 is de transitievergoeding.

2016-02-29: Nieuwsbrief loonheffingen 3de editie/nieuwe belastingtabellen per 01-04-16

De belastingdienst heeft de 3de editie Nieuwsbrief Loonheffingen 2016 gepubliceerd, http://download.belastingdienst.nl/belastingdienst/docs/nieuwsbrief_loonheffingen_2016_lh2091t63fd.pdf In deze editie zijn er een aantal fouten verbeterd en onderwerpen uitgebreid.

2016-02-29: 30% regeling

Organisaties die buitenlandse werknemers in dienst hebben mogen, onder bepaalde voorwaarden voor deze werknemers, een onbelaste uitkering verstrekken voor de extraterritoriale kosten, de zogenaamde 30%-regeling.

2016-02-29: Premiekortingen 2016

Om als werkgever te kunnen bepalen of u voor bepaalde werknemers recht hebt op premiekortingen is er door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een rekenhulp (http://www.regelhulpenvoorbedrijven.nl/premiekortingen) ontwikkeld om dit te kunnen controleren.

2016-02-23: Schadeclaim vakantiedagen

2016-01-15: Contracturen in loonaangifte 2016

2016-01-07: Meerlingenverlof

2015-12-19: Kerstpakketten en werkkostenregeling

De WKR houdt een nieuwe fiscale benadering van vergoedingen en verstrekkingen in. Wat veel werkgevers zich niet realiseren is dat ook oud-werknemers van invloed kunnen zijn op de toepassing van de WKR binnen hun bedrijf.

2015-12-17: In dienst in de 53e week hoe in de loonaangifte?

2015-12-12: Transitiekosten

Houd rekening met transitiekosten

2015-12-08: Gebruikelijk loon regels 2016

2015-12-07: Risico´s bij inlenen van personeel of uitbesteden van werk

2015-12-06: Kijk naar uw premiebeschikking

2015-12-05: WKR

2015-12-04: Wettelijk minimumloon stijgt met 1,11%

2015-11-20: Aanzegvergoeding

Aanzegvergoeding naar rato aantal werkdagen

2015-11-19: Klapdeurconstructie niet zonder risico’s

Een werkgever kan een werknemer drie maal een contract voor bepaalde tijd aanbieden

2015-11-16: Geen ernstige verwijtbaarheid toch billijke vergoeding

Zoals iedereen inmiddels wel zal weten, heeft de werknemer  bij ernstige verwijtbaarheid van de kant van de werkgever aanspraak op een billijke vergoeding.

2015-11-11: Uitkering loongarantieregeling gemaximeerd

Bij een werknemer van wie de werkgever in betalingsonmacht verkeert, kan het UWV te hulp schieten door de loonbetaling van de betalingsonmachtige werkgever over te nemen.

2015-11-09: Deskundigenoordeel wegens frequent verzuim

Een werkgever die de arbeidsovereenkomst van een medewerker die frequent verzuimt, door de kantonrechter wil laten ontbinden heeft een deskundigenoordeel nodig van het UWV.

2015-10-15: Lage-inkomensvoordeel (LIV)

Het LIV beoogt de arbeidsparticipatie aan de onderkant van de arbeidsmarkt te stimuleren.

2015-10-14: Nieuw wetsvoorstel tegemoetkomingen loondomein

Bovenstaand wetsvoorstel regelt dat er voor werkgevers een nieuw systeem komt met tegemoetkomingen in de vorm van loonkostenvoordelen.

2015-10-05: Handige informatie rondom WAS

https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/publicaties/2015/08/28/wet-aanpak-schijnconstructies-uitleg-over-verplichtingen-inzake-de-wet-minimumloon-en-minimumvakantiebijslag/wet-aanpak-schijnconstructies-uitleg-over-verplichtingen-inzake-de-wml.pdf

2015-10-01: Wet werken na de AOW-gerechtigde leeftijd aangenomen

Op dinsdag 29 september 2015 heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel werken na de AOW-gerechtigde leeftijd aangenomen.

2015-09-24: Zieke werknemers die deel opbouw vakantiedagen missen kunnen dit claimen

De  Hoge Raad heeft op 18 september een arrest gewezen met betrekking tot de vakantie opbouw van zieke werknemers

2015-09-23: Werkgever let op uw woorden: verschil loonstaken en loon opschorten

Loonstaking is aan de orde als de werknemer zich niet houdt aan de re-integratievoorschriften zoals het aanvaarden van aangeboden passende arbeid.

2015-09-22: Peilmoment definitie kleine werkgever wijzigt per 1/1/2016

In de jaarlijkse Verzamelwet wordt zogenaamd klein beleid neergelegd en worden tekstuele omissies hersteld.

2015-08-19: UWV betaalt tegemoetkoming arbeidsongeschikten uit.

2015-08-14: Maak duidelijke afspraken rondom loondoorbetaling bij ziekte.

2015-08-13: WG deel pensioenpremie onderdeel vakantiedag.

2015-08-12: Lagere WW i.v.m. ziekte.

2015-08-05: Geen kosten voor deskundigenoordeel in verband met ontslagverzoek

2015-07-28: Lagere WW uitkering bij niet volledig werken

2015-07-21: Wijziging garantiedagloonregeling

Vanaf juli 2015 geldt een gewijzigd Dagloonbesluit werknemersverzekeringen.

2015-07-20: Vakantiedagen

Zorg dat u te veel opgenomen vakantiedagen kunt verrekenen

2015-07-17: Collegiale in- en uitlening

Als u tijdelijk geen werk hebt voor een aantal van uw werknemers kunt u deze werknemers tijdelijk ter beschikking stellen

2015-07-16: Oprekken ketenregeling: oprichten intern uitzendbureau

De ketenregeling is vanaf 1 juli 2015 beperkt van 3x3x3 naar 3x2x6

2015-06-25: Zorgverlof 1 juli

2015-06-24: Wederindiensttredingsvoorwaarde

2015-06-23: WAS per 1 juli 2015

2015-06-22: Vertrouwenspersoon goed werkgeverschap!

2015-06-02: Laat geen geld liggen

Recht op € 7.000,00 premiekorting pp

2015-06-01: Welke opzegtermijn geldt?

Welke opzegtermijn geldt?

2015-05-29: Verschil Payrolling en uitzenden

Wat is het verschil tussen payrolling en uitzenden

2015-05-20: Vermeld reden opzegging vanaf 1 juli 2015

Heeft het UWV de toestemming voor opzegging verleend, dan is deze toestemming vanaf 1 juli 2015 nog maar vier in plaats van acht weken geldig.

2015-05-19: Nieuwe Ontslagregeling

Nadere criteria kleine MKB-werkgever in zwaar weer bij beperking hoogte transitievergoeding

2015-05-12: Transitievergoeding tijdelijk niet aan de orde

Transitievergoeding tijdelijk niet aan de orde

2015-04-28: Hoe om te gaan met wijziging ketenregeling vanaf 1 juli 2015?

2015-04-22: Premiekorting jongere werknemers verruimd en verlengd

De premiekorting voor jongeren wordt per 1 juli 2015 verruimd. Dit omdat de jeugdwerkloosheid nog altijd te hoog is. Ook de tijdelijke maatregel die ervoor zorgt dat er in een vacature expliciet om jongeren van 18 tot 27 jaar gevraagd mag worden, wordt verlengd tot 1 januari 2017.

2015-04-14: Wet flexibel werken aangenomen

Deze wet gaat de al bestaande wet aanpassing arbeidsduur (waa) omvormen. Door toevoeging van de begrippen ‘arbeidstijden’ en ‘plaats’ wordt ieder verzoek tot flexibel werk mogelijk en kunnen werknemers bij hun werkgever voor iedere vorm van flexibel werken een verzoek indienen. De wet is overigens aalleen van toepassing op werkgevers die meer dan tien werknemers in dienst hebben

2015-04-08: Samenwerking Salarisjobs en A&A opleidingen

Graag informeren wij u dat Salarisjobs een samenwerkingsverband is overeengekomen met A&A Opleidingen.

2015-04-07: WWZ

De opzegverboden onder de WWZ: een update.

2015-03-24: Personeelsfeesten

Externe personeelsfeesten toch niet onbelast

2015-03-18: Transitievergoeding na 2 jaar ziekte

Na twee jaar arbeidsongeschiktheid ook nog recht op transitievergoeding

2015-03-17: Wetsvoorstel Aanpak Schijnconstructies

De Tweede Kamer is inmiddels unaniem akkoord gegaan met het wetsvoorstel Aanpak schijnconstructies (WAS).

2015-03-16: Bevrijdingsdag

Sinds 1990 is 5 mei, Bevrijdingsdag een officiële nationale feestdag maar het is geen verplichte vrije dag!

2015-03-13: Ontslag

Deze regels moeten de gang van zaken rond een ontslag eenvoudiger, sneller en eerlijker gaan maken!

2015-03-11: Ketenregeling

Werkgevers mogen vanaf 1 juli 2015 maximaal drie opeenvolgende arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd sluiten in een periode van twee jaar, in plaats van de huidige drie jaar.

2015-03-09: Aanzeggen

vanaf 1 januari moet u aanzeggen!

2015-03-07: Concurrentiebeding

Opnemen concurrentiebeding in arbeidsovereenkomst niet meer toegestaan.

2015-03-06: Proeftijd

Geen proeftijd meer mogelijk.

2015-03-05: Doorwerken na Pensioen

Doorwerken na pensioendatum zonder vast contract mogelijk

2015-03-04: Nulurencontract

Onbeperkt nul-urencontract niet meer mogelijk

2015-03-03: Scholingsverplichting

Als goed werkgeverschap bent u verplicht om aan scholing te doen

2015-03-02: Opname Levenslooptegoed

In 2015 geldt weer de 80%-regeling voor opname van het overgebleven levenslooptegoed.

2015-03-01: Passend werk en WW

Vanaf 1 juli 2015 moet een werknemer na 6 maanden (nu 12)  alle arbeid als zijnde passend accepteren.

2015-02-28: Vaderschapsverlof

Vaders hebben ook recht op kraamverlof

2015-02-27: Pensioenregeling 2015

Aanpassing pensioenafspraken medewerkers noodzakelijk

2015-02-26: Samenvoeging WGA-vast en flex met 1 jaar uitgesteld.

De samenvoeging van WGA-vast lasten en WGA-flex lasten die per 2016 zou moeten plaatsvinden is van de baan.

2015-02-25: Auto vd zaak 2016

De vrijstelling in de motorrijtuigenbelasting  voor (semi)elektrische auto’s loopt met ingang van 2016 af. Ook verdwijnen de bijtellingscategorieën van 4 en 7 procent. Leaseauto’s in deze categorieën zouden per 2016 in de 14 procent-bijtellingscategorie vallen.

2015-02-06: Aandachtspunten uitdiensttreding

Bij de afwikkeling van een dienstverband zijn er een aantal zaken waar u aan moet denken

2015-012-05: Check de WKR

2015-01-06: Verlof en arbeidstijden

Vanaf 1 januari modernere regels rondom verlof en arbeidstijden

2014-12-23: Wijziging belastingheffing per 1 januari 2015

Het ministerie van Financiën heeft de nieuwe belastingtarieven en veranderingen per 1 januari 2015 bekendgemaakt.

2014-12-22: Uitkeringsbedragen 2015

Vanaf 1 januari 2015 gelden de navolgende uitkeringsbedragen

2014-11-28: Kerstpakketten

Kerstpakketten belast of onbelast, hoe zit het ook alweer…

2014-11-25: Premiekortingen 2015

Neemt u of houdt u een arbeidsgehandicapte, een oudere of een jongere (van 18 tot en met 26 jaar) in dienst? 

2014-11-14: Keten regeling

Met ingang van 1 juli 2015 wijzigt de ketenregeling voor opvolgende tijdelijke contracten.

2014-11-11: Transitievergoeding

Het kabinet wil het ontslagrecht eenvoudiger, sneller, eerlijker en minder kostbaar voor werkgevers maken. De nieuwe ontslagregels gaan in op 1 juli 2015.

2014-11-07: Naheffing Belastingdienst

Zeker 5 tot 6 miljoen Nederlanders worden volgend jaar geconfronteerd met een naheffing van de Belastingdienst.

2014-10-30: UWV ontslagroute na 1 juli 2015

Vanaf 1 juli 2015 kan de werkgever alleen nog bij het UWV terecht bij een ontslag op grond van bedrijfseconomische redenen,

2014-10-24: Definitieve afschaffing crisisheffing

Per 2015 wordt de crisisheffing (pseudo-eindheffing) hoge lonen definitief afgeschaft.

2014-10-14: Daling Inkomensafhankelijke Zvw-bijdrage 2015

In de begroting  van Volksgezondheid, Welzijn en Sport staat dat de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet daalt 

2014-10-07: Bedrijfsfiets & Werkkostenregeling

Eind vorige week hebben BOVAG, Fietsersbond, Natuur & Milieu en RAI Vereniging een brief aan staatssecretaris Wiebes van Financiën gestuurd 

2014-09-30: In 2015 pas vanaf 56 jaar premiekorting ouderen

Uit de Prinsjesdagstukken blijkt dat de leeftijdsgrens voor de mobiliteitsbonus – ook wel premiekorting genoemd – per 2015 verandert. 

2014-09-23: Wijziging DGA loon vanaf 2015

In het Belastingplan 2015 is aangekondigd, dat de gebruikelijk loonregeling wordt aangepast.

2014-07-10: Eerste Kamer stemt in met Participatiewet

Op 1 juli heeft de Eerste Kamer ingestemd met de Participatiewet. Deze wet gaat
in op 1 januari 2015.

2014-07-09: Aanpak schijnconstructies - minimumloon giraal overmaken

Het salaris mag niet meer volledig contant uitbetaald worden.

2014-07-08: Iedereen echt over op IBAN op 1 augustus 2014!

Vanaf 1-08-2014 kan alleen nog het IBAN als rekeningnummer worden gebruikt voor overschrijvingen en incasso’s in euro’s binnen Nederland en Europa.

2014-07-07: De Wet Werk en Zekerheid (WWZ) : de belangrijkste veranderingen

De Wet Werk en Zekerheid gaat in op 1 januari 2015. Een deel van de wet gaat later in op 1 juli 2015 en 1 januari 2016.

2014-07-06: Subsidieregeling praktijkleren.

De Subsidieregeling praktijkleren heeft tot doel het stimuleren van  werkgevers tot het bieden van praktijkleerplaatsen en werkleerplaatsen.

2014-07-03: De werkkostenregeling is per 1 januari 2015 definitief van toepassing.

De werkkostenregeling zal per 1 januari 2015 definitief voor alle werkgevers van toepassing worden. 

2014-07-01: Nieuw beleidsbesluit inzake loonheffingen gepubliceerd

Staatssecretaris Wiebes van Financiën heeft een nieuw beleidsbesluit gepubliceerd inzake de loonheffingen.

2014-06-30: Vervallen vakantiedagen

Hebben uw medewerkers (van) de vakantiedagen van 2013 genoten?
De in 2013 opgebouwde wettelijke vakantie-uren vervallen namelijk op 1 juli 2014.

2014-06-27: Aanpak ouderenwerkloosheid uitgebreid

Minister Asscher maakt wordt € 34 miljoen extra vrij om de kansen op werk voor ouderen te vergroten.

2014-06-26: 114 miljoen beschikbaar voor uitdagingen Participatiewet

Uit het Europees Sociaal Fonds (ESF) komt 114 miljoen euro beschikbaar voor de arbeidsmarktregio’s ter ondersteuning van de Participatiewet. 

2014-06-12: Belasting verschuldigd over prijs WK-pool georganiseerd door de werkgever

Bij een WK-pool waarbij de prijs van minimaal € 454,= waard is, kan het zijn dat er over het prijzengeld 29% kansspelbelasting dient te worden betaald.

2014-06-11: Vanaf 2015 mogelijk minder pensioenopbouw

De Eerste Kamer heeft ingestemd met de plannen voor versobering van de pensioenopbouw.

2014-06-10: Pensioenopbouw in 2015 omlaag

De jaarlijkse pensioenopbouw gaat volgend jaar definitief omlaag.

2014-06-09: Premiekorting voor in dienst nemen jongere werklozen

Naast de premiekorting voor oudere werknemers is er vanaf 1 juli 2014 ook een premiekorting voor het in dienst nemen van jonge werknemers.

2014-06-08: Soms verplichte werknemersverzekering voor DGA?

Minister Asscher van Sociale Zaken wil de huidige Regeling aanwijzing directeur-grootaandeelhouder vervangen.

2014-06-06: Uitstel flex wet

Wet Werk en Zekerheid welke per per 1 juli 2014 inwerking zou treden wordt uitgesteld tot 1 januari 2015!

2014-05-28: Voorstel modernisering verlof en arbeidstijden uitgebreid

Eind vorig jaar heeft de ministerraad tijdens de zorgtop een aantal aanvullingen op het bestaande wetsvoorstel geformuleerd.

2014-05-27: 30%-regeling ook bij volgend dienstverband maar niet bij meerdere werkgever

Indien een werknemer met een 30% regeling van baan verandert, kan de 30% regeling ook bij zijn nieuwe werkgever worden toegepast

2014-05-26: S&O en RDA voortaan via eHerkenning aanvragen

Om een S&O of RDA-verklaring aan te vragen is vanaf 1 juli 2014 eHerkenning nodig.

2014-05-25: Minimum(jeugd)lonen per 1 juli 2014

Het minimumloon voor werknemers vanaf 23 jaar wordt per 1 juli 2014 verhoogd van € 1.485,60  naar € 1.495,20 bruto per maand.

2014-05-24: Fiscaal vriendelijk bijdragen aan sportieve fondsenwerving.

Bijdragen vanuit de werkgever voor sportieve fondsenwervingsactie (oa Alpe d’HuZes en de Roparun) kan voortaan fiscaal vriendelijk.

2014-05-23: Regels loondoorbetaling oproepkrachten veranderen mogelijk per 1 juli 2014

De eerste zes maanden van de arbeidsovereenkomst kunt u de loondoorbetaling aan uw werknemer uitsluiten, indien er onvoldoende werk voorhanden is.

2014-05-22: Hogere AOW-leeftijd is rechtsgeldig

De verhoging van de AOW-leeftijd van 65 naar 67 jaar is volgens de rechtbank in Amsterdam niet in strijd met de wet.

2014-05-21: Invoering uniformering loonbegrip

Per 1 januari 2013 is de Wet uniformering loonbegrip ingevoerd.

2014-04-30: Veranderingen Arbeidsrecht per 1 juli 2014

De Tweede Kamer heeft recentelijk enkele wijzigingen gedaan in het arbeidsrecht.

2014-04-29: Veranderingen Arbeidsrecht per 1 juli 2015

Per 1 juli 2015 zullen in het arbeidsrecht diverse wijzigingen plaatsvinden.

2014-04-28: UWV bericht werkgevers over de Ziektewet-flex-uitkeringen in 2013

Heeft u (ex-)werknemers aan wie UWV in januari tot en met juni 2013 een Ziektewet-flex-uitkering heeft toegekend?

2014-04-27: Vacatures specifiek voor jongeren tijdelijk toegestaan in 2014 en 2015

In 2014 en 2015 kunt u als werkgever specifiek jongeren werven.

2014-03-19: Salarisnorm 30%-regeling aangepast.

Buitenlandse werknemers kunnen onder de 30%-regeling vallen

2014-03-18: Ook dit jaar crisisheffing

Werkgevers zijn ook in 2014 16% eindheffing verschuldigd over het loon van elke werknemer die meer dan € 150.000,00 verdient.

2014-03-06: Fouten Handboek Loonheffingen voortaan via versiebeheer

De Belastingdienst laat weten dat fouten in het 'Handboek Loonheffingen 2014' niet meer gemeld worden

2014-03-05: Vakantiegeld valt onder loonbeslag

Bij beslag op uitkeringen of loon moet de beslagvrije ruimte per maand worden berekend.

2014-03-04: Geen compensatie voor AOW-gat

Het AOW-gat is het gevolg van een besluit van het kabinet om de AOW-leeftijd vanaf 2013 te verhogen.

2014-02-03: Werkbonus verdwijnt in 2015

Het kabinet wil de werkbonus afschaffen vanaf 1 januari 2015.

2014-02-02: ZW-flex uitkeringsbrief

UWV stuurt brief ZW-flex-uitkeringen eerste helft 2013.

2014-02-01: Flexibile arbeid

Wijzigingen vanaf 1 juli 2014 ten aanzien van Flexibele arbeid:

2014-01-31: WHK

Controle beschikking WHK noodzakelijk!

2014-01-29: Jaaropgave

Extra verplichte gegevens op de jaaropgaaf

2014-01-28: Deurmatmoment

Deurmatmoment, terugbetaling Arbeidskorting

2014-01-27: Sociale zekerheid 2014

Stand van zaken sociale zekerheid 2014

2014-01-26: SEPA

Bedrijven krijgen meer tijd voor overgang naar EU betalingssysteem

2014-01-25: Premiekorting jongere werknemers

Toepassing vanaf 1 juli 2014

2014-01-24: Kennismigrant 2014

Salariscriteria en looncomponenten kennismigrant 2014

2014-01-23: Auto van de zaak en gevolgen belastingen

Wat is er veranderd?

2014-01-22: Belastingverdrag tussen Nederland en Duitsland.

Per 1-1-2015 is er een nieuw belastingverdrag tussen Nederland en Duitsland

2014-01-21: Strengere voorwaarden vergunning buitenlandse werknemer

Werkgevers kunnen vanaf 01-01-2014 jaar minder gemakkelijk werknemers van buiten de EU inhuren.

2014-01-20: DGA loon 2014

Het minimumbedrag voor het gebruikelijk loon voor aandeelhouders met een aanmerkelijk belang wordt verhoogd tot € 44.000 in 2014. In 2013 bedroeg dit loon € 43.000

2014-01-19: WML 2014

Wettelijk minimum loon 2014

2014-01-18: Maaltijden op werk

2014-01-17: Crisisheffing

Crisisheffing ook in 2014

2014-01-16: WKR

Werkkostenregeling later ingevoerd

2014-01-15: BeZaVa

Wet Beperking Ziekteverzuim en Arbeidsongeschiktheid voor Vangnetters

2014-01-14: Afkoop pensioen

Kleine pensioenaanspraken kunnen door de pensioenuitvoerder worden afgekocht. Het grensbedrag wordt jaarlijks herzien en is per 1 januari 2014 vastgesteld op € 458,

2014-01-13: Aanpassing stamrecht

Voor 80% belast

2014-01-12: Claw Back

Wet Claw Back treedt in werking

2014-01-11: Identificatie werknemers

Werkgevers zijn verplicht de identiteit van werknemers te controleren. Per 1 januari 2014 is een kopie van het ID-bewijs van een ingeleende medewerker niet meer nodig in de administratie.

2014-01-10: AOW

De AOW-leeftijd wordt met ingang van het nieuwe jaar 65 jaar + 2 maanden.

2014-01-09: Speur- en ontwikkelingswerk WBSO

De aftrek voor speur- en ontwikkelingswerk (WBSO) is gewijzigd:

2014-01-08: Afdrachtvermindering onderwijs

De afdrachtvermindering loonbelasting onderwijs is afgeschaft. Hiervoor in de plaats kunt u gebruikmaken van de subsidieregeling praktijkleren

2014-0107: Werkbonus

Uw oudere werknemer komt in aanmerking voor de werkbonus als hij:

2013-12-19: BSN nummer voor buitenlandse werknemers

Het sofinummer bestaat niet meer vanaf 6 januari 2014.

2013-12-13: Wft-vrijstelling geldt ook voor salarisadministratiekantoren

De Vrijstellingsregeling Wft (Wet op het financieel toezicht) wordt hiervoor gewijzigd.

2013-10-25: Crisisheffing brengt meer dan 600 miljoen op in 2012!

De crisisheffing 2012 heeft ruim 628 miljoen euro opgebracht.

2013-10-24: Speur- & ontwikkelingswerk

Vanaf 1 juli 2014 kunt u alleen nog met eHerkenning de afdrachtvermindering speur- en ontwikkelingswerk (S&O) aanvragen.

2013-10-23: Afdrachtvermindering onderwijs

De afdrachtvermindering onderwijs wordt met ingang van 1 januari 2014 afgeschaft

2013-10-22: Ouderschapsverlofkorting per 2015 ten einde

Per 1 januari 2015 komt er een einde aan de ouderschapsverlofkorting.

2013-10-21: Werkbonus wordt onderdeel loonheffingskorting

Het einde van de werkbonus voor oudere werknemers is nabij.

2013-10-20: Wijzigingen algemene heffingskorting en arbeidskorting.

Een van de pijlers van het kabinetsbeleid is om de lasten eerlijk te verdelen, vooral in tijden van ingrijpende bezuinigingen.

2013-10-19: Premiepercentages sociale verzekeringen in 2014.


De minister van Sociale Zaken stelt jaarlijks premiepercentages volks- en werknemersverzekeringen vast.

2013-10-18: Lagere Zvw-bijdrage en wijziging zorgtoeslag in 2014

De inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet (normaal) daalt van 7,75 procent in 2013 naar 7,5 procent in 2014

2013-10-17: Het eigenrisicodragerschap voor de ZW en de WGA


De komst van de gedifferentieerde premie Whk heeft gevolgen voor het eigenrisicodragerschap voor de ZW en de WGA!

2013-10-16: Gedifferentieerde premie WGA wordt gedifferentieerde premie Whk per 2014

De gedifferentieerde premie WGA wordt nu per werkgever vastgesteld en is afhankelijk van het arbeidsongeschiktheidsrisico in uw onderneming.

2013-10-15: Veranderingen premie WW per 1 januari 2014

De premie WW bestaat in 2013 uit de volgende delen:

2013-08-23: Aanpassing arbeidsduur en arbeidstijden

Via de Wet aanpassing arbeidsduur (WAA) is al geregeld dat werknemers kunnen verzoeken om meer of minder uren te gaan werken.

2013-06-19: Bespaar geld bij ziekte en verzuim

Van groot belang is of u als werkgever op de hoogte bent van de status van uw medewerkers. Immers uit onderzoek blijkt dat in Nederland bij gemiddeld 5% van het personeelsbestand u geen (extra) kosten bij ziekte heeft! Dit betreft werknemers die de zogenaamde “no-risk” status hebben doordat zij arbeidsgehandicapt of structureel functioneel beperkt zijn. Wellicht dat u dus in aanmerking komt voor tegemoetkoming van de salariskosten tijdens ziekte!

U mag een sollicitant niet vragen naar zijn gezondheid of handicap, zelfs niet als dit duidelijk te zien is. Wel mag en soms moet hij het zelf aangeven tijdens de sollicitatie. Bij sommige beperkingen kun je gebruik maken van een regeling, die meteen kan worden aangevraagd/toegepast.
 
Een werkgever mag wel 2 maanden na indiensttreding aan de werknemer vragen of hij een WAO-, WAZ-, Wajong- of WIA-uitkering heeft, of korter dan 5 jaar geleden heeft gehad. De werknemer moet hierop antwoord geven.

Is dit het geval, dan betaalt het UWV de eerste 5 jaar van het 'nieuwe' dienstverband elke ziektedag, ongeacht de oorzaak. Dit vangnet maakt onderdeel uit van de “No-riskpolis” waar iedereen automatisch recht op heeft. Deze regel geldt ook dat als de werknemer binnen 5 jaar uitvalt, de werkgever niet verantwoordelijk is voor de kosten van de 1e 10 WGA-jaren.

Tevens kan u 3 jaar lang recht hebben op de mobilteitsbonus van € 7.000,00.

Vandaar dat het van groot belang is dat de status van elke nieuwe medewerker na 2 maanden wordt geregistreerd door de personeels- of salarisadministratie. Als de werknemer niet meer weet hoe zijn arbeidsongeschiktheidverleden was, kunt u een machtiging laten tekenen en die gegevens opvragen bij het UWV. 

2013-06-18: Per 1 juli 2013 vervallen vakantiedagen

Een werknemer kan vakantiedagen opnemen door de vakantiewensen in te dienen bij de werkgever. De werkgever heeft na ontvangst 2 weken de tijd om schriftelijk bezwaar te maken. Doet hij dat niet, dan staat de vakantie vast. Dit geldt alleen voor vakantiedagen die binnen het wettelijk minimum vallen. Voor extra vakantiedagen kunnen andere regels gelden. Deze moeten dan wel van tevoren schriftelijk zijn vastgelegd.

2013-05-31: Ingrijpende wijziging Ziektewet

Op 1 januari 2013 is de Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters (BeZaVa) ingevoerd. De wet heeft tot doel om de instroom van vangnetters in de WIA te beperken. Werkgevers worden gestimuleerd om hieraan mee te werken. De manier waarop de gedifferentieerde premie Werkhervattingskas (Whk) wordt vastgesteld, wordt daarom aangepast. De uitkeringslasten voor ziekte en arbeidsongeschiktheid van tijdelijke werknemers worden meer toegerekend aan de laatste werkgever.

2013-05-30: Oproepkrachten minimaal 3 uur uitbetalen

Hoge Raad komt oproepkrachten tegemoet door te bepalen dat iedere oproep recht geeft op minimaal drie uur loon.

2013-05-29: Mobiliteitsbonus

Vanaf 2013 krijgt u als werkgever een mobiliteitsbonus als u iemand in dienst neemt van 50 jaar en ouder met een uitkering of iemand met een ziekte of handicap.

U krijgt deze mobiliteitsbonus maximaal 3 jaar. De premiekorting die u ontvangt is:

• € 7.000 per jaar als u iemand in dienst neemt die 50 jaar of ouder is en een uitkering heeft.

• € 7.000 per jaar als u iemand in dienst neemt met een ziekte of handicap, en als deze werknemer minimaal het minimumloon
verdient.

• € 3.500 per jaar als u iemand in dienst neemt met een ziekte of handicap, en als deze werknemer met loondispensatie bij u gaat werken.

2013-05-14: Transitiebudget na twee dienstjaren

Ontslagen medewerker heeft volgens het sociaal akkoord pas na twee dienstjaren recht op een transitiebudget.
 

2013-05-14: WML ook voor mensen die werken op basis van een overeenkomst van opdracht

Wetsvoorstel om vanaf 1 juni 2013 het wettelijk minimumloon ook te laten gelden voor mensen die werken op basis van een overeenkomst van opdracht.

2013-05-10: Minimumloon 1 juli 2013

De brutobedragen van het wettelijk minimumloon en het minimumjeugdloon stijgen 1 juli 2013.

Het wettelijk brutominimumloon (WML) voor werknemers van 23 jaar en ouder bij een volledig dienstverband wordt per 1 juli 2013:

•    € 1.477,80 per maand;

•    € 341,05  per week;

•    € 68,21 per dag.

Staatscourant 11355, van 1 mei 2013

Zie ook voor meer details "minimumloon 1 juli 2013" op subpagina "links" onder "over ons" op de website van Salarisjobs. 

2013-04-16: Werknemers behouden rechten na overgang onderneming

Werknemers die door hun werkgever overgeheveld worden naar een andere onderneming, behouden de rechten die zij bij hun oude werkgever ook hadden.

2013-04-16: Doorbraak, korten op loon mag niet!

De rechter in Zutphen heeft het loonoffer van tien procent dat detacheringsbedrijf Interwerk aan werknemers vroeg afgewezen.

2013-04-12: Werkgevers laten miljoenen liggen bij salarisadministratie.

De helft van de grote werkgevers betaalt te veel geld aan sociale verzekeringspremies.

2013-03-28: Verkenning Werkkostenregeling

WKR: De introductie van het noodzakelijkheidscriterium

2013-03-27: Ipad van de zaak belast

Staatssecretaris Frans Weekers heeft gisteren in de Tweede Kamer aangegeven dat een tablet (ongeacht hoe groot het scherm is) hetzelfde is als een computer en niet gelijk aan een telefoon. Voor een telefoon geldt een eis van 10% zakelijk gebruik, voor een computer geldt een eis van 90% zakelijk gebruik om het onbelast ter beschikking te stellen

2013-03-17: Pensioen

Pensioenopbouw verlaagd, kan grote gevolgen hebben

2013-03-12: Werknemers uit Kroatië wel een tewerkstellingsvergunning nodig

Tewerkstellingsvergunning Kroatië wel nodig, voor Bulgaren en Roemenen niet meer.

2013-03-08: Weekers stelt regeling werkkosten jaar uit

Staatssecretaris Frans Weekers van Financiën stelt de invoering van
werkkostenregeling (wkr) een jaar uit tot 1 januari 2015.

2013-03-07: Geen crisisheffing over opname uit levensloopregeling

Werkgevers hoeven geen crisisheffing te betalen over loon dat voortvloeit uit de opname uit een levensloopregeling.

2013-02-28: Wel of geen crisisheffing?

Werkgevers moeten over de aangifte loonheffingen maart 2013, te betalen in april, een crisisheffing betalen van 16 procent over het loon uit tegenwoordige dienstbetrekking (inclusief bonus) dat zij in 2012 aan een medewerker hebben betaald, voor zover dat loon hoger is dan € 150.000.

2013-02-27: Extra belasting

Het tarief voor excessieve vertrekvergoedingen gaat in 2013 omhoog van 30% naar 75%. Deze vorm van pseudo-eindheffing dient u via een apart formulier op te geven aan de belastingdienst.

Voor 2013 zal de belasting verschuldigd worden over vertrekvergoedingen boven € 531.000.

2013-02-26: WKR uitgesteld?

De Tweede Kamercommissie voor Financiën heeft de evaluatiebespreking over de werkkostenregeling (WKR) opnieuw uitgesteld naar 27 maart a.s. De verwachting is dat staatssecretaris Weekers van Financiën dan uitstel en aanpassing van de WKR aankondigt.

2013-02-25: Zvw 2013

Bij samenloop van verschillende dienstverbanden en/of uitkeringen zoals bijvoorbeeld AOW en pensioenen wordt over elke afzonderlijke bruto bedrag middels het gelden percentage (voor 2013 is dit 5.65% of 7.75%) een bijdrage Zvw (netto inhouding bij werknemer of uitkeringsgerechtigde) of een werkgeversheffing Zvw (volledig ten laste van de werkgever en niet zichtbaar op loonstrook of uitkeringsspecificatie) berekend. Men betaald nooit meer dan over het maximum bijdrageloon Zvw (dit is 2013 € 50.853) premie.

Mocht aan het eind van het jaar (2013) blijken dat bij samenvoeging van de genoten uitkeringen en salarisbetalingen er teveel aan premie Zvw is betaald dan zal dit door de Belastingdienst middels een teruggaaf in het 3e kwartaal 2014 aan werkgever (bij salarisbetalingen) en/of werknemer (bij uitkeringen) verrekend worden.

2013-02-24: Zvw en DGA

DGA welke in dienstbetrekking werkzaam is in meerdere bv’s (en niet verzekerd voor de werknemersverzekeringen) kan voorkomen dat hij/zij te veel bijdrage Zorgverzekeringswet betaalt.
Bij iedere afzonderlijke dienstbetrekking is de dga 5,65% bijdrage Zvw verschuldigd tot een maximumbijdrageloon van € 50.853 (is € 2.873). De belastingdienst betaalt de teveel geheven bijdrage Zvw terug via een automatische teruggave (3e kwartaal van het jaar erop).

Onder gebruikmaking van de ‘doorbetaaldloonregeling’ kan al bij de inhouding rekening worden gehouden met het maximum bijdrageloon. De doorbetaaldloonregeling houdt in dat één van de bv’s het totale bedrag aan genoten loon uitbetaald, óók namens de andere bv’s. Zo betaalt een DGA niet 3x 5,65% x € 50.000 = € 8.475 aan bijdrage Zvw, maar 1x 5,65% x € 50.853 (maximumbijdrageloon) = € 2.873. De doorbetaaldloonregeling kan de DGA toepassen bij zowel gelieerde als niet gelieerde bv’s

2013-02-23: Loon DGA 2013

Het gebruikelijk loon voor de directeur-grootaandeelhouder (dga) is voor 2013 vastgesteld op € 43.000 (2012: € 42.000).

2013-02-22: Levensloop

Per 1 januari 2012 is de Levensloopregeling afgeschaft. Vanaf januari 2012 is er een overgangsregeling getroffen. Werknemers met een saldo tot € 3.000 per 31 december 2011, inclusief rendement over 2011 konden in 2012 niet meer sparen. Werknemers met een hoger saldo kunnen tot 2022 blijven sparen.

2013-02-21: IBAN in aantocht

Binnenkort moeten bedrijven en consumenten verplicht gebruikmaken van een langer rekeningnummer van 18 tekens. Het gaat hier om het International Bank Account Number, oftewel IBAN. Tevens komen er nieuwe standaarden voor overschrijvingen en incasso’s. Voor de salarisadministratie zullen deze 18-cijferige nummers ook ingevoerd moeten worden.

2013-01-09: 150 kilometergrens niet van toepassing bij 30% regeling

De 150 kilometergrens geldt niet meer voor werknemers die de 30%-regeling hebben, vervolgens een korte periode in het buitenland verblijven en daarna weer terugkeren naar Nederland. Bij terugkeer naar Nederland zouden deze werknemers namelijk niet altijd meer in aanmerking komen voor de 30%-regeling. Deze omissie is rechtgezet, erbij opmerkend dat de eerdere tewerkstelling in Nederland niet eerder dan 8 jaar voor de nieuwe tewerkstelling in Nederland is begonnen.

2013-01-08: Latere inhaal van salaris DGA onder omstandigheden mogelijk

Een DGA kan een tijdelijk verlaagd salaris in een later jaar inhalen en ten laste van de winst over dat jaar van zijn BV brengen. Dit blijkt uit een procedure van Rechtbank Leeuwarden. Volgens de rechtbank had de BV niet onzakelijk gehandeld door bij de vaststelling van de hoogte van de salaris over in 2007 alsnog rekening te houden met het feit dat in 2006 was afgezien van een reële arbeidsbeloning, en pas nadat de bv in 2007 over de (geld)middelen beschikte om het inhaalsalaris te kunnen voldoen.

2013-01-07: Wijziging in de afdracht Speur en Ontwikkelingswerk (S&O)

De loongrens wordt per 1-1-2013 in de 1e schijf verlengd van € 110.000 naar € 200.000 maar het wva-tarief in de 1e schijf daalt van 42% naar 38% over de loonsom.

2013-01-05: Vitaliteitssparen

Per 1 januari 2013 zou vitaliteitssparen ingevoerd worden. Deze plannen zijn echter gewijzigd, waardoor vitaliteitssparen niet meer in werking treedt. Daarmee vervalt ook de mogelijkheid van omzetten van levenslooptegoeden in vitaliteitssparen.

2013-01-04: Bijtelling auto van de zaak

Voor personenauto’s met een CO2-uitstoot van niet meer dan 50 gr/km die in de periode 1 januari 2012 tot en met 31 december 2013 worden aangeschaft, geldt gedurende 60 maanden een 0%-tarief voor de bijtelling.
Op auto's die al voor 1 januari 2012 zijn aangeschaft en niet meer dan 50 gr/km CO2 uitstoten, is voor zover ze daar nog geen recht op hadden met ingang van 1 januari 2012 het 0% tarief van toepassing tot 1 januari 2017. Voor personenauto's met een CO2-uitstoot van niet meer dan 50 gr/km die in de periode 1 januari 2014 tot en met 31 december 2015 worden aangeschaft, geldt gedurende 60 maanden een 7%-tarief voor de bijtelling.

2013-01-03: Kennismigrantenregeling

Een kennismigrant kan naar Nederland komen om voor een periode van langer dan drie maanden te werken bij een door de Immigratie- en NaturalisatieDienst (IND) erkend kennismigrantenbedrijf én het salaris van de kennismigrant voldoet aan de gestelde minimum bruto-inkomen eisen. Voor het aannemen van een kennismigrant moet het bedrijf dus als kennismigrantenbedrijf geregistreerd staan bij de IND.

2013-01-02: Afdrachtvermindering Onderwijs in 2013 verlaagd

Ingaande 2013 zal de afdrachtvermindering voor BBL werknemers worden verlaagd van € 2753 naar € 2700 op jaarbasis bij 36 uur per week.

2013: Mobiliteitsbonus

Vanaf 2013 krijgt u als werkgever een mobiliteitsbonus als u iemand in dienst neemt van 50 jaar en ouder met een uitkering of iemand met een ziekte of handicap.

U krijgt deze mobiliteitsbonus maximaal 3 jaar.

2013: Geld besparen bij ziekte en verzuim

Een werkgever mag binnen 2 maanden na de indiensttreding aan de werknemer vragen of hij een WAO-, WAZ-, Wajong- of WIA-uitkering heeft, of korter dan 5 jaar geleden heeft gehad. De werknemer moet antwoord geven. De eerste 5 jaar van het 'nieuwe' dienstverband betaalt het UWV elke ziektedag, ongeacht de oorzaak. Dit vangnet maakt onderdeel uit van de “No-riskpolis” waar iedereen automatisch recht op heeft. Deze regel geldt ook dat als de werknemer binnen 5 jaar uitvalt, de werkgever niet verantwoordelijk is voor de kosten van de 1e 10 WGA-jaren.

2013: Geld besparen bij ziekte en verzuim

Een werkgever mag binnen 2 maanden na de indiensttreding aan de werknemer vragen of hij een WAO-, WAZ-, Wajong- of WIA-uitkering heeft, of korter dan 5 jaar geleden heeft gehad. De werknemer moet antwoord geven. De eerste 5 jaar van het 'nieuwe' dienstverband betaalt het UWV elke ziektedag, ongeacht de oorzaak. Dit vangnet maakt onderdeel uit van de “No-riskpolis” waar iedereen automatisch recht op heeft. Deze regel geldt ook dat als de werknemer binnen 5 jaar uitvalt, de werkgever niet verantwoordelijk is voor de kosten van de 1e 10 WGA-jaren.

2012-12-21: Maaltijd op werk

Bij het verstrekken van een maaltijd aan werknemers moet u een normbedrag tot het loon rekenen. In 2013 gelden nieuwe normbedragen van € 2,30 voor een ontbijt of koffiemaaltijd en € 4,45 voor een warme maaltijd. Onder de werkkostenregeling maakt men geen onderscheid meer tussen de verschillende soorten maaltijden. Voor alle belaste kantinemaaltijden geldt een vast normbedrag van € 3,05. Als u de maaltijd als eindheffingsloon onderbrengt in de vrije ruimte, hoeft u de maaltijden niet per werknemer te administreren. Het bijhouden van een totaal aantal maaltijden van werknemers is voldoende.

2012-12-10: Bedrijfsfitness abonnement

Als een fitnessabonnement naast conditie- en krachttraining ook andere faciliteiten biedt, dan mag u het abonnement niet volledig onbelast vergoeden of verstrekken.

2012-12-07: Naheffing voor iPad als kerstpakket.

De door de werkgever verstrekte iPad dient tot het loon te worden gerekend omdat geen sprake is van (nagenoeg) zakelijk gebruik.

2012-12-05: Werkkostenregeling

Vanaf 2014 is de werkkostenregeling verplicht.

2012-12-04: Kerstpakketten

Fiscale regels 2012 inzake kerstpakketten

2012-11-30: Vakantiedagen

Vanaf 1 januari 2012 moeten werknemers hun wettelijke vakantiedagen binnen 6 maanden na afloop van het opbouwjaar opnemen.

2012-11-23: Premiekorting wordt afhankelijk van arbeidsuren

De premiekorting voor arbeidsgehandicapten wordt per 1 januari 2013 afhankelijk van het aantal arbeidsuren.

2012-11-22: Premiepercentages

De premiepercentages werknemersverzekeringen en volksverzekeringen 2013

2012-11-15: 4 op 5 bedrijven heeft personeel in geldnood

Steeds meer bedrijven raken betrokken bij de financiële problemen van hun personeel.

2012-11-13: Toch geen inkomensafhankelijke zorgpremie

De inkomensafhankelijke zorgpremie, die de laatste tijd nogal wat stof heeft doen opwaaien, is door VVD en PvdA uit het regeerakkoord geschrapt.

2012-11-09: Sectorpremies 2013

Sectorpremies WW voor 2013 bekendgemaakt

2012-11-08: Bijtelling auto moet uit de pensioengrondslag

Grote kans dat in de pensioenregeling van uw onderneming staat dat het loon sociale verzekeringen de basis is voor het pensioen.

2012-11-06: Uniformering loonbegrip

Per 1 januari 2013 treedt de Wet uniformering loonbegrip in werking.

2012-11-06: Geen aanbevelingen kantonrechters voor ontslagvergoeding

De Kring van Kantonrechters heeft tijdens zijn vergadering op 1 november 2012 besloten geen aanbevelingen vast te stellen voor vergoedingen wegens kennelijk onredelijk ontslag na afgifte van een ontslagvergunning door UWV Werkbedrijf.

2012-11-02: Vergunning voor buitenlandse werknemer nog maar een jaar geldig

Het wordt voor werkgevers vanaf volgend jaar minder makkelijk om werknemers van buiten de Europese Unie in te huren.

2012-11-01: AOW-leeftijd

De leeftijd waarop Nederlanders AOW ontvangen, gaat volgend jaar omhoog.

2012-11-01: Fiets van de zaak

In de werkkostenregeling is slechts beperkt ruimte opgenomen voor het fiscaal vriendelijk verstrekken van een fiets. Het kan daarom aantrekkelijk zijn voor ondernemingen om nu nog onder de oude regels voor de laatste keer een fiets van de zaak te verstrekken aan werknemers.

2012-11-01: Wijziging Ziektewet

Het wetsvoorstel dat de Ziektewet en enkele andere wetten ter vermindering van ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid van vangnetters wijzigt is gisteren aangenomen door de Eerste Kamer.

2012-10-19: Wettelijk Minimumloon

Het wettelijk minimumloon gaat per 1 januari 2013 omhoog.

2012-10-01: Loonstrook 2013

Vanwege verhoging van de eerste schijf in de inkomstenbelasting van 33,1 naar 37 procent, gaan lagere inkomens er in 2013 netto iets op achteruit.

2012-09-25: Tarief loonheffing

Tarief loonheffing 1e schijf bedraagt in 2013 maar liefst 37 procent.

2012-09-04: Geen garantieverklaring bij eigenrisciodragen ZW

Per 1 januari 2013 eigenrisicodrager voor de Ziektewet wil worden, dan hoeft hij geen garantieverklaring meer mee te sturen.

2012-09-04: Wet Allocatie Arbeidskrachten Door Intermediairs (Waadi)

Waadi Check is van belang als u uitzendkrachten ter beschikking stelt.

2012-07-20: Wet woonlandbeginsel in sociale zekerheid

De ‘Wet woonlandbeginsel in de sociale zekerheid’ is op 1 juli 2012 ingegaan.

2012-07-19: Verhoging premiekortingen

Voor arbeidsgehandicapten en uitkeringsgerechtigden gaan per 1 januari 2013 de kortingen omhoog

2012-07-18: Mobiliteitsbonus 55 gaat niet door

De Eerste Kamer heeft ingestemd met het schrappen van de mobiliteitsbonus voor oudere werknemers (55+).

2012-07-17: Afdrachtvermindering onderwijs voor buitenlandse opleidingen

Als uw werknemer in het buitenland studeert, komt u mogelijk dus ook in aanmerking voor deze afdrachtvermindering

2012-07-16: Flexibele werktijden na ouderschapsverlof

Sinds kort kan een werknemer een verzoek indienen om een tijdelijke aanpassing (bijvoorbeeld een jaar) van de werktijden. De werknemer moet dit verzoek drie maanden voor afloop van het ouderschapsverlof schriftelijk indienen. Uiterlijk vier weken voordat het verlof ook echt afloopt, moet men hierover een beslissing nemen.

2012-07-15: Vakantiewerk

Nu het vakantieseizoen weer is aangebroken krijgen we geregeld vragen hierover.

2012-07-14: Geen tewerkstellingsvergunning nodig

2012-06-30: Ontslagrecht vereenvoudigd

Het kabinet is akkoord gegaan met voorstellen van minister Kamp van Sociale Zaken en Werkgelegenheid om de arbeidsmarkt te hervormen. Werkgevers kunnen straks werknemers zonder voorafgaande toets ontslaan, maar betalen wel de eerste periode van werkloosheid. Werknemers krijgen bij ontslag een financiële vergoeding die ingezet moet worden voor scholing of voor het vinden van een nieuwe baan.

2012-06-12: Wetsvoorstel mobiliteitsbonussen 2013 naar 2e kamer

Met deze bonussen kunnen werkgevers oudere werknemers en arbeidsgehandicapte werknemers in dienst houden of in dienst nemen.

2012-06-11: Grote gevolgen als reiskosten niet meer onbelast verstrekt mogen worden

Het eventueel afschaffen van de onbelaste woon-werkvergoeding in 2013 raakt mensen flink. Buiten het feit dat hierdoor werknemers maandelijks er netto op achteruit gaan zal deze reiskostenvergoeding door bruto uitbetaling bij het totale inkomen worden geteld. Dat kan dan tot gevolg hebben dat toeslagen lager worden (zoals de kinderopvang- of huurtoeslag of de eigen bijdrage voor de zorg).

2012-06-07: Wetsvoorstel verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd naar 2e kamer

In het wetsvoorstel staat dat de AOW-leeftijd stapsgewijs worden verhoogd. Van 2013 t/m 2015 bedraagt de verhoging één maand per jaar, van 2016 t/m 2018 twee maanden per jaar en van 2019 t/m 2023 bedraagt de verhoging drie maanden per jaar zodat in 2023 de AOW leeftijd 67 jaar bedraagt. Vanaf 2024 wordt de AOW-leeftijd gekoppeld aan de stijging van de levensverwachting.
In 2013 bedraagt de AOW-leeftijd dan 65 jaar en één maand, waarbij het AOW-pensioen ingaat op de dag van de verjaardag van de belanghebbende. Wordt iemand 65 jaar op 15 januari 2013, dan gaat zijn AOW-pensioen in op 15 februari 2013.

2012-05-18: Nederlands salaris behoort tot de hoogste in de wereld

Dat geldt niet alleen voor wat werknemers bruto aan salaris krijgen, maar ook voor wat na aftrek van belastingen en premies netto overblijft. Dat blijkt uit een onderzoek van Stichting Loonwijzer en Monsterboard in 2011 in 23 landen.

2011-11-04: Sectorpremies 2012 bekend

Ministerie van sociale zaken en werkgelegenheid heeft inmiddels de premiepercentages sectorfondsen  voor 2012 bekendgemaakt.

2011-05-31: aanpassing 30%regeling verwacht

Inzake de 30%-regeling geeft de staatssecretaris aan dat de regeling belangrijk is voor een aantrekkelijk vestigingsklimaat in Nederland. Hij stelt daarbij wel vast dat van de regeling meer gebruik wordt gemaakt dan oorspronkelijk bedoeld. Weekers wil daarom de uitwerking van de 30%-regeling nader gaan bekijken, zodat het onbedoelde gebruik in de toekomst kan worden voorkomen zonder dat daarmee de kern van de regeling geweld wordt gedaan. In overleg met het bedrijfsleven wil Weekers bezien hoe een en ander valt vorm te geven.

De uitkomsten van de nadere beschouwing van de 30%-regeling en het overleg met het bedrijfsleven volgen in een brief aan de Kamer.

2010-03-24: Loon bij ziekte niet over structureel overwerk

Als er in de cao goed is geregeld hoe er moet worden omgegaan met structureel overwerk, kunnen die uren niet tot de vermoedelijke arbeidsomvang gerekend worden.

2011-02-15: Heffingsrente- en invorderingsrente

De Heffings- en invorderingsrente blijft in het 2e kwartaal 2011 ongewijzigd, namelijk 2,50%.

2011-05-31: Vitaliteitsregeling

Het kabinet is van plan voor het zomerreces de uitwerking van de vitaliteitsregeling te delen met de Tweede Kamer. Op dit moment vindt er nog intensief overleg plaats tussen de betrokken ministeries over de vormgeving van de vitaliteitsregeling. Een belangrijke rol spelen daarbij eenvoud en uitvoerbaarheid.

2011-05-25: Oppotten vakantiedagen vanaf volgend jaar niet meer mogelijk

De 1e kamer heet vandaag ingestemd met een wetsvoorstel van minister Kamp (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) om de regeling voor vakantie en verlof aan te passen.

2011-05-03: Auto van de zaak in Nederland duurder dan in het buitenland

De bijtelling voor een auto van de zaak ligt in Nederland structureel hoger dan in de ons omringende landen. De Vereniging Auto van de Zaak doet elk jaar onderzoek naar de hoogte van de bijtelling in andere Europese landen en concludeert dit naar aanleiding van haar recente onderzoek.

2011-04-15: Pensioenfondsen moeten nodig hun kostenbeheersing op orde brengen

Vooral de kleinere en middelgrote pensioenfondsen kunnen door betere kostenbeheersing hun pensioenvermogen op termijn aanzienlijk verhogen. De meeste pensioenfondsen hebben onvoldoende inzicht in hun kosten, terwijl de gevolgen van deze kosten op het pensioenvermogen groot is. Dit heeft de Autoriteit Financiële Markten (AFM) gesteld na een onderzoek naar de hoogte en impact van administratie- en beleggingskosten bij pensioenfondsen.

2011-03-21: Ongevallen tijdens werk

In Nederland wordt tijdens het werk extreme veel brokken gemaakt. Jaarlijks vallen er onder werktijd z’n 50 tot 60 dodelijke slachtoffers in het verkeer.

2010-07-16: Afroommethode bij bepaling gebruikelijk loon

Zo kan voor de bepaling van het gebruikelijk loon de ‘afroommethode’ worden gebruikt als de opbrengsten van een bv bijna geheel voortkomen uit de arbeid die de directeur-grootaandeelhouder verricht. Onlangs werd deze methode door Rechtbank Leeuwarden toegepast.

2011-04-14: Wijzigingen vakantiewetgeving pas per 1 januari 2012

Minister Kamp heeft in een memo aan de Eerste kamer geschreven dat het wetsvoorstel betreffende wijzigingen inzake vakantie en verlof pas t op 1 januari 2012 in werking treedt.

2011-04-13: Tweede Kamer neemt Wet uniformering loonbegrip aan

12 april is het wetsvoorstel uniformering loonbegrip aangenomen door de Tweede Kamer

2010-11-27: Minimumloon 2011

De brutobedragen van het wettelijk minimumloon en het minimumjeugdloon stijgen per 1 januari 2011 met 0,59%.

2011-03-21: Intiniatiefvoorstel bevorderen thuiswerk

De kamerleden Eddy van Hijem (CDA) en Ineke van Gent (GroenLinks) hebben gezamelijk een wetsvoorstel ingediend om het thuiswerken te bevorderen.

2012-01-14: Wijziging regelgeving rondom loonbeslag

Wijziging regelgeving rondom loonbeslag

Vanaf 2012 telt ook het inkomen van meerderjarige thuiswonende kinderen mee voor het bepalen van de hoogte van het loonbeslag. Kinderen zullen niet gekort worden op hun inkomen, maar ouders zullen meer moeten betalen omdat de kinderen verdienen. Als er loonbeslag gelegd wordt op het inkomen van het thuiswonende kind, wordt het inkomen van de ouders meegerekend.

2010-11-26: Verhuiskostenregeling

Ook bij de Belastingdienst werken mensen en waar gewerkt wordt, worden fouten gemaakt. Zo staan in het Handboek loonheffingen foutieve voorwaarden vermeld bij de mogelijkheid tot het onbelast vergoeden van verhuiskosten.

2012-01-16: Bijtelling auto naar 10%

Bijtelling bestelauto van de zaak 10%

Werknemers met een bestelauto van de zaak hebben volgend jaar de mogelijkheid om de bijtelling voor privégebruik te beperken naar 10%. Hiervoor dienen ze een meetkastje in de bestelauto te laten inbouwen welke de kilometers bijhoudt. De bijtelling van 10% van de cataloguswaarde geldt dan voor bestelautoberijders die minder dan 2.500 privé kilometers per jaar rijden.

2012-03-27: Oude CO2-grenzen bij aanschaf auto vóór 1 juli

Per 1 juli 2012 gelden scherpere CO2-grenzen voor de bijtelling wegens het privégebruik van de auto van de zaak. Auto’s moeten zuiniger zijn om nog onder de bijtelling van 14% of 20% te vallen. Wie vóór 1 juli een auto van de zaak aanschaft, kan nog wel profiteren van de oude grenzen.
Vanaf 1 juli geldt voor een benzineauto de 14%-bijtelling pas bij een uitstoot van minder dan 103 gram per kilometer. Nu ligt het maximum nog op 111 gram per kilometer. Voor een dieselauto moet de uitstoot vanaf 1 juli minder dan 92 gram per kilometer zijn om onder het 14%-tarief te vallen. Nu is dat nog 96 gram per kilometer.
Leaseauto aanschaffen vóór 1 juli 2012
Werknemers die binnenkort aan een nieuwe auto van de zaak toe  zijn, doen er verstandig aan om op te letten wanneer de auto geleverd wordt. Als een nieuwe leaseauto vóór 1 juli 2012 geleverd wordt, blijven namelijk gedurende het hele leasecontract de oude CO2-grenzen gelden.

2011-04-20: Goede Vrijdag geen verplichte vrije dag!

Als er vooraf geen afspraken zijn gemaakt (bijvoorbeeld in arbeidsovereenkomst) tussen werkgever en werknemer of in cao hierover niets staat is werkgever niet verplicht om vrij te geven.

2011-05-27: Minder bonus wegens zwangerschapsverlof is toegestaan

De Commissie Gelijke Behandeling (CGB) oordeelde tot voor kort dat sprake was van een verboden onderscheid op grond van geslacht, als een zwangere werkneemster wegens zwangerschaps-/bevallingsverlof of een zwangerschapsgerelateerde ziekte werd gekort op haar bonus. Zij beschouwde de bonus als een arbeidsvoorwaarde. Door de Europese jurisprudentie en een uitspraak van Hof Amsterdam, lijkt de Commissie te hebben gekozen haar eerdere standpunt aan te passen. In deze jurisprudentie wordt een bonus in voorkomende gevallen als loon beschouwd.

Bonus beschouwd als loon
Het Europese Hof van Justitie heeft in 2005 bepaald dat een werkgever niet per definitie een verboden onderscheid op grond van geslacht maakt als hij de zwangere werkneemster kort op haar bonus bij afwezigheid wegens zwangerschaps-/bevallingsverlof of een zwangerschapsgerelateerde ziekte.
De Nederlandse rechter heeft mede op basis van dit arrest op 27 april 2010 hetzelfde bepaald. Volgens het hof wordt een bonus in voorkomende gevallen beschouwd als loon.

Uitkering in plaats van loon
Tijdens het zwangerschaps-/bevallingsverlof is werkgever niet gehouden het loon door te betalen; de werkneemster heeft die periode recht op een uitkering op grond van de Wet Arbeid en Zorg. Ten aanzien van de zwangerschapsgerelateerde ziekte heeft het Europese Hof bepaald dat in dit geval de vrouwelijke werknemer hetzelfde mag worden behandeld als een zieke mannelijke werknemer. Daarbij geldt de voorwaarde dat het loon dat werkneemster ontvangt niet zo gering mag zijn dat de bescherming van zwangere werkneemsters daardoor wordt tenietgedaan.

Nieuwe koers CGB
De Commissie Gelijke Behandeling heeft nu besloten haar standpunt in die zin aan te passen, dat – indien de bonus is aan te merken als loon – de werkgever niet gehouden is dit tijdens het zwangerschaps-/bevallingsverlof door te betalen. De werkgever heeft over deze periode namelijk geen loonbetalingsverplichting.

2011-05-24: Vakantiegeld uitsmeren

Mei is de maand van het uitbetalen van het vakantiegeld. Als het aan de meeste mensen ligt, blijft dat ook zo.

2011-04-26: Vrouwen nog steeds lager beloond

Onlangs heeft de Commissie Gelijke Behandeling (CGB), in nauwe samenwerking met de NVZ Vereniging van Ziekenhuizen, het ontstaan van ongelijke beloning van mannen en vrouwen en de omvang hiervan onderzocht.

2011-09-29: Bestelauto uitsluitend zakelijk gebruiken

In plaats van het bijhouden van een rittenregistratie kunnen werkgever en werknemer in de toekomst ook verklaren dat de bestelauto uitsluitend zakelijk wordt gebruikt.
Voor bestelauto’s van de zaak die niet privé worden gebruikt, moet nu een rittenregistratie worden bijgehouden om onder de bijtelling uit te komen.
Eén van de nieuwe mogelijkheden is het invoeren van een zogenoemde ‘Verklaring uitsluitend zakelijk gebruik’. In plaats van het bijhouden van een rittenregistratie kunnen werkgever en werknemer verklaren dat de bestelauto alleen zakelijk wordt gebruikt. Controle op deze verklaring gebeurt met behulp van ambulant toezicht, denk hierbij aan camera’s langs de weg.
Als er geen verklaring is afgegeven en privégebruik ook niet op één van de bestaande manieren is uitgesloten, zal bijtelling altijd volgens de normale regels plaatsvinden. Het voornemen is om de verklaring per 1 januari 2012 te introduceren. Het wordt een extra manier om bijtelling te kunnen voorkomen. De rittenregistratie wordt nog niet op korte termijn afgeschaft.

2011-03-01: In Nederland hebben werknemers nog 15 miljard euro tegoed van werkgevers!

Werknemers in Nederland hadden op 31 december 2010 gemiddeld 18,5 vakantiedagen per persoon opgespaard. Dat staat gelijk aan 15 miljard euro. Dit blijkt uit berekeningen op basis van een onderzoek van werkgeversvereniging AWVN.

Het genoemde aantal vakantiedagen betreft opgespaarde rechten - ´vakantiestuwmeren´. Dat is dus vóórdat de vakantiedagen over 2011 op de vakantiekaart werden bijgeschreven.

2011-12-02: Eindejaarsbonus werknemer onbelast, werkgever belast tegen 25%

De werknemer stort voor eind december maximaal €613 in de spaarloonregeling en neemt dit brutobedrag in januari 2012 netto weer op. Het belastingvoordeel voor de werknemer kan oplopen tot € 318 (afhankelijk van het belastingtarief). Het belastingnadeel voor u, als werkgever, kan oplopen tot maximaal € 153 (25% van € 613).

2010-12-15: Eenduidige loonaangifte verdwijnt!

Minister Kamp van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en staatsecretaris Weekers van Financiën vegen de eenduidige loonaangifte van tafel. De invoering ervan is volgens hen niet meer noodzakelijk. Voor u betekent het dat u in de toekomst niet verplicht bent aangifte te doen volgens de loon-in-methode.

2011-03-01: Salarisadministratie voortaan nog eenvoudiger!

Werkgevers zien duidelijk voordelen in het voornemen van de regering om tot een inzichtelijker loonstrookje te komen. Ruim 80 procent van de werkgevers geeft aan hier positief tegenover te staan, zo blijkt uit onderzoek van Deloitte.

Ruim 50 procent van de ondervraagde werkgevers is voorstander van volledige afschaffing van de regeling van onbelaste kostenvergoedingen onder gelijktijdige verlaging van het tarief voor de loon- en inkomstenbelasting.2011-08-30: Spaarloon valt vrij op 01-01-2012

De spaarloonregeling vervalt per 01-01-2012, daar komt een jaar later de vitaliteitsregeling voor in de plaats.
Het opgebouwde vermogen op de spaarloonrekening komt vrij in 2012, maar u kunt uw spaarloontegoed ook laten staan. De tegoeden worden dan jaarlijks vrijgegeven.
Bent u dit hele jaar al in dienst bij dezelfde werkgever en past u de algemene heffingskorting toe, dan kunt u nog deelnemen aan de spaarloonregeling.
U spaart in 2011 613 euro van uw brutoloon en krijgt in 2012 613 euro netto terug!

2011-10-04: Overgangsregeling Levensloop

Heeft u meer dan € 3000,- op de levenslooprekening op 31-12-2011, dan bestaat de  mogelijkheid om ook na 2011 te blijven deelnemen aan  levensloop sparen.

Heeft u minder dan € 3000,- op uw levenslooprekening op 31-12-2011, dan zijn er twee mogelijkheden. In 2013 wordt het bedrag van uw levenslooprekening onbelast doorgestort naar de  vitaliteitsregeling, of u kunt het tegoed   opnemen in 2012.

(Bovenstaande op basis van brief Minister Kamp dd 14/9/2011 )

Is het saldo op uw levenslooprekening groter dan €20.000,-   dan mag dit volledig  worden doorgestort, ongeacht het maximum in vitaliteitssparen van € 20.000,-.

Neemt u deel aan de Levensloopregeling en bent u  op 31-12-2012 > 58 jaar dan kunt u blijven deelnemen aan de levensloopregeling.

Voor meer informatie zie www.vitaliteitsregelingen.nl

2011-11-30: Lunchritten vallen onder woon-werkverkeer

De Hoge Raad heeft onlangs geoordeeld dat alle ritten tussen werk en woning onder het woon-werkverkeer vallen.
Als u in een auto van de zaak rijdt, dan is het voordeel dat u heeft bij het privégebruik van de auto belast als loon in natura (de zogeheten bijtelling). Uw zakelijke kilometers zijn dus onbelast.

2010-11-30: Opbouw vakantiedagen zieke werknemers

Op dit moment bouwt een langdurig ziekewerknemer alleen over het laatste halfjaar van zijn arbeidsongeschikheid vakantiedagen op. Aan die beperking komt een eind.

2012-05-07: Werkgevers worden hard getroffen door de maatregelen uit het Stabiliteitsprogramma

Het door Minister De Jager van Financiën opgestelde Stabiliteitsprogramma heeft grote gevolgen voor de loonkosten. In onze nieuwsbrief van 1 mei hebben we in het kort al enkele zaken van het Stabiliteitsprogramma welke gevolgen hebben voor de salarisadministratie aangegeven.
Een van de punten was het afschuiven van de WW-uitkeringen van UWV naar de werkgevers.

2010-15-12: Aandachtspunten bij jaarafsluiting loonadministratie

Het einde van het jaar is weer in zicht. Hoogste tijd om nog eens te kijken of de salarisadministratie wel helemaal op orde is. Waar moet u op letten? De Adviesgroep Loon- & Premieheffing van BDO stelde het volgende overzicht samen.

2011-03-01: Toepassen eindheffing onder de werkkostenregeling

Voor werkgevers die per 1 januari 2011 zijn overgestapt op de werkkostenregeling gelden sterk gewijzigde regels met betrekking tot het toepassen van de eindheffing.

Zij krijgen namelijk te maken met een nieuwe eindheffing én met specifieke regels voor het berekenen van het te betalen bedrag.

Onder de oude regels voor vergoedingen en verstrekkingen – die dit jaar door het merendeel van de werkgevers nog worden toegepast – is er een groot aantal eindheffingen. Hiervan zijn er onder de werkkostenregeling vier verdwenen. In plaats hiervan is één nieuwe eindheffing gekomen, namelijk de 'eindheffing overschrijding forfaitaire werkkostenregeling'

 

2012-03-21: Na ouderschapsverlof minder uren werken mag

De Eerste Kamer is akkoord gegaan met het wetsvoorstel waardoor werknemers na hun ouderschapsverlof het recht hebben om hun arbeidsduur tijdelijk aan te passen. De Nederlandse wetgeving komt hiermee op 1 lijn met de Europese wetgeving over ouderschapsverlof. De werknemer moet het verzoek om tijdelijk minder te werken dan drie maanden vóór de afloop van het ouderschapsverlof schriftelijk indienen.
Ook is er nu in de wet vastgelegd dat een werkgever, werknemers niet mag benadelen als zij gebruikmaken van het recht op ouderschapsverlof. Er zijn bijvoorbeeld werkgevers die hun werknemers geen vakantiedagen op laten nemen, omdat zij door het ouderschapsverlof al langere tijd afwezig zijn geweest.

2010-05-11: Matiging loonvordering wegens wanverhouding

Een wanverhouding tussen de periode die een werknemer daadwerkelijk heeft gewerkt en de periode waarover de werkgever loon moet doorbetalen, kan een reden zijn om een vordering tot loondoorbetaling te matigen.

2010-05-11: Het afhandelen van een loonbeslag

Sinds het uitbreken van de economische crisis is het aantal huishoudens met financiële problemen fors toegenomen.
Mede hierdoor gebeurt het vaker dat schuldeisers beslag leggen op het loon van hun particuliere schuldenaren. Als beslag wordt gelegd op het loon van een van de werknemers, is de werkgever dan verplicht hieraan mee te werken. Wat komt hier zoal bij kijken?

2011-03-01: Termijn verlengen pensioensparen voor zzp'er

Werknemers die voor zich zelf beginnen als zzp'ers, kunnen straks langer bij het pensioenfonds van hun oude werkgever blijven.

2011-08-29: Nieuwe handhavingsinstructie maakt ontduiking minimumloon makkelijker

Minister Kamp van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft onlangs besloten dat de handhaving van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (Wml) door de Arbeidinspectie op onderdelen effectiever en efficiënter wordt uitgevoerd. Met het oog daarop zijn sinds 4 juli 2011 twee aanpassingen in het handhavingsbeleid van de Wml doorgevoerd.

De twee aanpassingen in het kort:
1. Voor de handhaving van de Wml wordt de normale arbeidsduur in alle gevallen gesteld op 40 uur per week (of 160 uur bij een 4-wekelijkse betaalperiode of 173,33 uur bij maandloon).
2. De Arbeidsinspectie (AI) doet bij Wml-controles ook onderzoek naar de verrekening van kosten. De werkgever mag maximaal 20% van het fulltime Wml-loon of het fulltime Wml-jeugdloon aan huisvestingskosten (huur, water- en energiekosten) verrekenen en maximaal 10% van het fulltime Wml-loon aan zorgverzekeringspremie.

Ter bevordering van de effectiviteit en efficiency van de Wml-controles is besloten om de handhaving van de Wml sterk te vereenvoudigen. Dit wordt ondermeer bereikt door in alle gevallen bij het toezicht op de Wml uit te gaan van een minimumloon berekend naar een arbeidsduur van 40 uur per week. Daarmee ontstaat voor de Arbeidsinspectie een heldere, eenduidig toetsbare norm die, bezien vanuit de doelstellingen van de Wml, kan waarborgen dat adequaat tegen onaanvaardbare onderbetaling wordt opgetreden. De Arbeidsinspectie zal echter alleen handhavend optreden voor zover er minder beloond wordt dan het bruto uurloon berekend naar een 40-urige werkweek.

2011-10-26: Er komt een vereenvoudiging en verruiming van de werkkostenregeling.

Staatssecretaris Weekers evalueert de werkkostenregeling en wilt de regeling vereenvoudigen en de forfaitaire ruimte verhogen naar 1,6% in 2013 om de huidige 10% deelnemers aan de WKR flink te verhogen.

2011-03-01: Opleggen hogere boetes voor onderbetaling personeel

Minister Henk Kamp (Sociale Zaken) wil hogere boetes opleggen aan bedrijven die zich schuldig maken aan illegale arbeid en werknemers onderbetalen.

2012-01-12: AOW leeftijd naar 66 jaar

Tweede Kamer heeft ingestemd met verhoging van de AOW-leeftijd naar 66 jaar

De Tweede Kamer heeft ingestemd met het wetsvoorstel van minister Kamp van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en staatssecretaris Weekers van Financiën waarin wordt geregeld dat de AOW-leeftijd in 2020 wordt verhoogd naar 66 jaar.

2011-05-10: Teruggaaf bijdrage Zvw niet via de salarisadministratie

Werkgevers hoeven teruggaven Zvw van de individuele werknemer per bericht van de belastingdienst niet in de loonadministratie te verwerken als ze dit netto volledige bedrag doorbetalen aan de betreffende werknemer.

Het betreft de teruggaaf van de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet 2010, 2011 en 2012. Het besluit van 21 april 2011, nr. BLKB 2011/322M continueert hiermee voor 2010, 2011 en 2012 de goedkeuringen uit voorgaande jaren. 

2011-05-24: Deeltijd-WW stopt per 1 juli

De deeltijd-WW stopt per 1 juli 2011.

2011-05-24: Wijziging minimumloon per 1 juli 2011

Het wettelijk minimumloon zoals dat per 1 juli 2011 gaat gelden, is inmidels bekend gemaakt in de Staatscourant.

2011-02-01: Mijnpensioenoverzicht.nl populair!

Meer dan een miljoen mensen hebben inmiddels ingelogd op de website mijnpensioenoverzicht.nl. De site, waarop mensen kunnen checken hoe het ervoor staat met hun pensioen en AOW.

2011-08-09: D66 komt met initiatiefwet om het ontslagrecht te vereenvoudigen

In het tijdschrift Elsevier liet Tweede Kamerlid Fatma Koser Kaya weten dat ze ontslag zonder tussenkomst van een rechter of uitvoeringsinstituut UWV mogelijk wil maken.
Werkgever en werknemer moeten er samen uit zien te komen. De werkgever kan het dienstverband opzeggen, er komt alleen nog een rechter aan te pas, als de werknemer bezwaar maakt tegen zijn ontslag.
De kantonrechter kan beoordelen of er scholing of hulp bij het zoeken naar een andere baan is aangeboden. Dat heeft natuurlijk invloed op de eventuele vergoeding. Het ontslag kan ook onredelijk zijn, dan komt er wel een vergoeding.

Koser Kaya pleit al jaren voor aanpassing van het ontslagrecht. Die is volgens haar nodig om te voorkomen dat werkgevers steeds huiveriger worden om personeel in vaste dienst te nemen en steeds vaker op flexkrachten over te stappen.

 
2011-02-09: Premiekorting oudere en arbeidsgehandicapte werknemers verrekenen

Het is sinds 1 januari 2011 onder voorwaarden mogelijk de premiekorting oudere werknemers en de premiekorting arbeidsgehandicapte werknemers te verrekenen in eerdere tijdvakken en met andere aangiften van de werkgever met een ander subnummer.
Als het totaal van de premiekortingen in een aangiftetijdvak meer is dan het totaal van de te betalen premies, mag u het niet-verrekende deel van die premiekortingen dus verrekenen:

2011-11-10: Wettelijk minimumloon per 01-01-2012

De brutobedragen van het wettelijk minimumloon en het minimumjeugdloon stijgen 1 januari 2012.

Het wettelijk brutominimumloon (WML) voor werknemers van 23 jaar en ouder bij een volledig dienstverband wordt per 1 januari 2012:
•    € 1.446,60 per maand
•    € 333,85  per week
•    € 66,77 per dag

2011-02-09: Afdrachtvermindering onderwijs hbo ook bij minder dan 32 uren

Een werknemer die bij uw organisatie werkt in het kader van een initiële opleiding in het hoger beroepsonderwijs, kan onder voorwaarden gebruikmaken van een afdrachtvermindering onderwijs.
In 2010 was een van de voorwaarden een arbeidsovereenkomst voor ten minste zes maanden of twee maal vier maanden van 32 uur per week.

2010-03-30: Fiscale regeling telefonie tot en met 2006 gedeeltelijk onverbindend

De Hoge Raad heeft onlangs in twee procedures beslist dat de fiscale regeling voor telefonie tot en met 2006 deels onverbindend is. Volgens de toenmalige wettelijke fiscale regeling kon een werkgever belastingvrij een telefoon verstrekken (of een belastingvrije vergoeding geven) voor abonnementskosten, voor zover het een tweede of volgend telefoonabonnement betrof, waarvan het zakelijk karakter van meer dan bijkomstig belang was, dat wil zeggen meer dan 10% van het totale gebruik.

2011-01-17: Nog niet zeker nieuwe vakantiedagenwet 2012

Het wetsvoorstel over vakantiedagen, waarin staat dat werknemers hun vakantiedagen maximaal anderhalf jaar kunnen opsparen in plaats van vijf jaar, moet pas op zijn vroegst in  2012 in werking treden. Dat vinden VNO-NCW en MKB-Nederland. De werkgeversorganisaties vinden dat er eerst een aantal puntjes op de i gezet moeten worden2011-08-22: Gedifferentieerde WGA-premie omhoog in 2012?

 

De kans is groot dat de minimale gedifferentieerde WGA-premie volgend jaar een stuk hoger is. Deze premie betaalt u als uw onderneming geen eigenrisicodrager voor de regeling werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten (WGA) is. Vooral grote werkgevers lopen het risico volgend jaar meer premie te gaan betalen.
Tegen gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid van werknemers in uw onderneming kunt u zich zowel publiek als privaat verzekeren. De publieke verzekering loopt via UWV. U betaalt daarvoor een gedifferentieerde WGA-premie. Deze premie is afhankelijk van het risico op arbeidsongeschiktheid in uw onderneming. Bij een hoog risico betaalt u een opslag, bij een laag risico krijgt u korting.

U bent een grote werkgever
Voor grote werkgevers geldt in 2011 voor de gedifferentieerde premie WGA een minimumpercentage van 0,07% en een maximumpercentage van 2,20%.
U bent een kleine werkgever
Voor kleine werkgevers geldt in 2011 voor de gedifferentieerde premie WGA een minimumpercentage van 0,56% en een maximumpercentage van 1,65%.

Deze premie staat volgens de overheid niet in verhouding met het werkelijke risico. Daarom gaat de minimumpremie voor grote werkgevers volgend jaar waarschijnlijk omhoog.

Eigenrisicodrager per 1 januari
Er zijn ook werkgevers die ervoor kiezen Eigenrisicodrager te worden. Zij dragen zelf het arbeidsongeschiktheidsrisico of verzekeren zich hiervoor privaat. Deze ondernemingen betalen geen gedifferentieerde WGA-premie. Mocht u per 1 januari 2012 ook eigenrisicodrager willen worden, dan moet u dat vóór 2 oktober 2011 laten weten aan de Belastingdienst. Op 1 september maakt UWV de definitieve WGA-premies voor 2012 bekend.

2011-08-03: Wetsvoorstel AOW vanaf verjaardag

Het AOW-ouderdomspensioen gaat met ingang van 1 januari 2012 niet meer in op de eerste dag van de maand waarin iemand de pensioengerechtigde leeftijd bereikt, maar met ingang van de dag waarop die leeftijd wordt bereikt.
Deze maatregel heeft ook gevolgen voor cao’s die uitgaan van ontslag op de eerste dag van de maand waarin de pensioengerechtigde leeftijd wordt bereikt. Het wetsvoorstel is onder meer bij de sociale partners onder de aandacht gebracht om hen in staat te stellen, indien nodig, op tijd aanpassingen door te voeren.
Bron: ministerie szw

2011-11-29: Laatste jaar toepassen loonkostensubsidie

Op 1 januari 2012 stopt de regeling loonkostensubsidie (LKS). Aan de bestaande LKS-regelingen verandert niets.

 

2011-12-16: AOW definitief vanaf 65e verjaardag

Het is definitief, de AOW wordt vanaf 1 april 2012 uitbetaald vanaf iemands 65e verjaardag. Kortgeleden stemde ook de Eerste Kamer in met deze maatregel, waardoor de invoering nu officieel is.
Een werknemer die op de 30e  van de maand jarig is, ontving tot nu toe vanaf de 1e van diezelfde maand AOW. Nu  wordt dat pas vanaf zijn echte verjaardag.
Iemand heeft recht op een AOW-uitkering bij het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. Dat is nu nog 65.  Maar het uitbetalen van de uitkering gebeurt al op de eerste dag van de maand waarin iemand 65 wordt. Dit is dus bijna altijd eerder. Door de uitkering pas vanaf de 65e verjaardag te betalen, bespaart het kabinet € 60 miljoen per jaar.

2010-04-26: Personeelskorting ook voor oud-werknemers?

In sommige bedrijven is het gebruikelijk werknemers een personeelskorting van 15% te geven op onze eigen producten. 
Deze korting mag onbelast blijven, ook als de korting wordt gegeven aan een werknemer die arbeidsongeschikt is geraakt en daarom binnenkort uit dienst gaat.

2010-04-29: Geen loon voor slachtoffers IJslandse aswolk

Werknemers die vorige week niet naar huis konden vliegen door de IJslandse aswolk, hoeven niet te verwachten dat hun werkgever hun loon doorbetaalt. Er zijn wel enkele uitzonderingen.

2011-01-17: Jaaropgaaf 2011 is vormvrij

De jaaropgaaf is vormvrij. Wel heeft de Belastingdienst een model jaaropgaaf ontwikkeld, die te downloaden is via de site van de belastingdienst. Na afloop van elk jaar moet de werkgever aan elke werknemer een jaaropgaaf verstrekken.

2010-11-30: Verjaring vakantiedagen 2011

Op dit moment verjaren wettelijke vakantiedagen na vijf jaar. Maar vanaf 2011 kan het zo zijn dat deze al na 18 maanden verjaren. Dit wil minister Kamp van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De nieuwe regels moeten per 1 april 2011 ingaan. Het ingediende wetsvoorstel is nu in behandeling bij de Tweede Kamer.

2010-12-15: Premies werknemersverzekeringen in 2011

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft onlangs de premies voor de werknemersverzekeringen in 2011 bekendgemaakt. Hieruit blijkt dat de uniforme premie voor de WAO volgend jaar verdwijnt en dat de basispremie WAO/WIA daalt.

2010-05-25: Nieuwe tijdelijke wet pilot loondispensatie

Werkgevers krijgen met de nieuwe tijdelijke wet pilot loondispensatie meer mogelijkheden om mensen met een arbeidsbeperking in dienst te nemen.

2012-01-10: Pensioenrichtleeftijd naar 67 jaar en actueel overzicht pensioenopbouw

Pensioenrichtleeftijd naar 67 jaar en actueel overzicht pensioenopbouw

Minister Kamp en staatssecretaris Weekers hebben voorgesteld de pensioenleeftijd in 2014 naar 67 jaar te verhogen met als gevolg dat de aftrekbaarheid van pensioenpremies in sommige gevallen kan worden beperkt en werknemers vanaf 2014 jaarlijks minder nieuwe pensioenrechten opbouwen.

2010-12-15: Nieuwsbrief Loonheffingen 2011 beschikbaar

De Nieuwsbrief Loonheffingen 2011 is te downloaden op de site van de Belastingdienst. U vindt in deze nieuwsbrief informatie over de nieuwe regels vanaf 1 januari 2011 voor het inhouden en betalen van de loonheffingen.

2011-11-10: Misschien toch bijtelling voor schone auto's

In het Belastingplan 2012 is opgenomen dat auto’s met een uitstoot van maximaal 49 gram per kilometer een nihilbijtelling krijgen. Tijdens de bespreking van de belastingplannen in de Tweede Kamer is hier echter discussie over ontstaan. De Tweede Kamer heeft nu toch bezwaar aangetekend tegen deze plannen. Het nihiltarief zou alleen van toepassing moeten zijn voor auto’s die ook daadwerkelijk niets uitstoten. Tijdens het debat bleek dat schone auto’s met een uitstoot van maximaal 49 gram per kilometer waarschijnlijk een bijtelling van 7 procent krijgen, in plaats van de bijtelling van 0 procent waarvoor ze nu in de plannen van staatssecretaris Frans Weekers van Financiën

2011-02-15: Verzuimboete aanslagbelasting

Per 01-01-2011 kunnen belastingplichten een verzuimboete krijgen als zij hun aanslagbelasting niet op tijd, niet volledig of zelfs niet betalen

2011-02-15: Belastingdienst belt.

Een nieuwe strijdt van de belastingdienst om oneigenlijk gebruik van de  verklaring geen privé gebruik tegen te gaan is om werknemers met een auto van de zaak en een verklaring geen privé gebruik uit 2010 of 2011 in bezit hebben te bellen om navraag te doen na hun rittenadministratie.

2012-01-04: Aanpassing 30%-regeling grote gevolgen

Inmiddels is de nieuwe 30% regeling definitief gewijzigd. Dit kan grote gevolgen hebben, ook voor de werknermers waarbij deze momenteel wordt toegepast. Voor de salarisadministrateur van groot belang om hier aandacht aan te besteden.

2012-01-13: Geen zwangerschapsverklaring meer nodig!

Geen zwangerschapsverklaring meer nodig!

Met ingang van 1 januari 2012 is het niet meer nodig om een zwangerschapsverklaring mee te sturen bij de aanvraag van een WAZO-uitkering voor uw werknemer. Let wel, het UWV kan tot 1 jaar na afloop van de uitkering de verklaring bij u opvragen ter controle.

2011-12-01: www.vitaliteitsregelingen.nl

De vitaliteitsregelingen zijn regeling die ondersteunen in het volgen van scholing, zorgtaken, demotie, overbrugging van een periode tussen 2 banen ,opzetten van een eigen bedrijf, of deeltijdpensioen. Hierdoor kunnen mensen langer gezond doorwerken. De regeling kan niet worden gebruikt voor vervroegd uittreden.
De vitaliteitsregelingen treden per 1 januari 2013 in werking en hebben drie belangrijke uitgangspunten: doorwerken, mobiliteit en loopbaanfaciliteiten.

2012-04-05: Vanaf 1 januari 2012 ook afdrachtvermindering onderwijs mogelijk voor buitenlandse opleidingen

Werkgevers die een beroepspraktijkvormingsplaats aanbieden aan personen die in Nederland een bepaalde opleiding volgen, komen onder voorwaarden in aanmerking voor de afdrachtvermindering onderwijs. De afdrachtvermindering is een korting op de af te dragen loonbelasting en premie volksverzekeringen. Het betreft de varianten beroepsbegeleidende leerweg (bbl), beroepsopleidende leerweg (bol) op mbo-niveau en werkend-leren op hbo-niveau. De afdrachtvermindering is sinds de inwerkingtreding van het Belastingplan 2012 met ingang van 1 januari 2012 ook van toepassing indien de opleiding buiten Nederland wordt gevolgd in de Europese Unie of in de Europese Economische Ruimte. Die opleiding moet qua niveau en kwaliteit vergelijkbaar zijn met Nederlandse, voor de afdrachtvermindering onderwijs kwalificerende, opleidingen. Of sprake is van een met de Nederlandse opleiding vergelijkbare buitenlandse opleiding wordt vastgesteld in een verklaring die door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) wordt afgegeven. Het ministerie van OCW heeft op 22 maart 2012 de uitvoeringsregeling afdrachtvermindering onderwijs gepubliceerd met daarbij het aanvraagformulier voor eerdergenoemde verklaring. De uitvoeringsregeling werkt terug tot en met 1 januari 2012.
Een verklaring kan worden aangevraagd bij de Dienst Uitvoering Onderwijs van het ministerie OCW of is te downloaden via de website
www.duo.nl.
 
De uitvoeringsregeling werkt terug tot en met 1 januari 2012.
 
Bron: Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen.

2010-04-29: Betere aansluiting Sociale zekerheidswetten EU

Mensen kunnen vanaf 1 mei 2010 gemakkelijker elders in de Europese Unie terecht, zonder bezorgd te hoeven zijn over hun opgebouwde sociale zekerheidsrechten.

2010-05-03: Nieuwe EU-verordeningen grensoverschrijdend werken

Per 1 mei 2010 gelden er voor het vrije verkeer van personen binnen de Europese Unie nieuwe EU-verordeningen. Deze stellen vast wanneer u van welk land de sociale zekerheidswetgeving moet toepassen.

2012-04-19: Belastingvrije uitkeringen mogelijk uit pas opgericht personeelsfonds

Bedrijven met werknemers kunnen onder daarvoor geldende voorwaarden belasting- en premievrij uitkeringen en verstrekkingen doen aan het personeel uit een (personeels)fonds. Zo’n fonds heeft veelal tot doel leuke dingen te doen voor het personeel om zo de onderlinge band tussen collega’s te versterken. Zo leent een personeelsfonds zich prima voor het verstrekken van een aardigheid (kerstpakket) of het verzorgen van amusement, uitstapjes en dergelijke. De werkgever die gebruik wil maken van de faciliteit voor fondsuitkeringen moet zich erop bedacht zijn dat de voorwaarden heel strikt zijn. Zo moet de werkgever in de voorgaande vijf jaren hoogstens evenveel hebben bijgedragen aan het fonds als de werknemers zelf. Deze voorwaarde houdt echter niet in dat het personeelsfonds ook ten minste vijf jaar bestaat. Rechtbank Arnhem heeft onlangs in deze zin beslist. De zaak was verkort weergegeven als volgt:

2010-06-01: Ook loonstroken mogen voortaan digitaal

In navolging van uw facturen, mag u zeer binnenkort ook uw loonstroken digitaal versturen. Zo kunt u flink besparen op de verzendkosten van uw bv. De Eerste Kamer is akkoord gegaan met een wetswijziging die dat mogelijk maakt.

2010-06-01: Minimum(jeugd)lonen 2e helft 2010 iets hoger

Per 1 juli 2010 stijgen de minimum(jeugd)lonen weer iets en wel met 0,60%. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de wijziging onlangs bekendgemaakt. Zijn er werknemers in uw onderneming waarvan het salaris is gekoppeld aan het minimum(jeugd)loon, dan moet u dus tijdig actie ondernemen!

2012-04-23: Ziektewet wijzigt per 1 januari 2013: gevolgen werknemer en werkgever

Het kabinet wil uitzendkrachten en mensen met een tijdelijk dienstverband die ziek zijn, sneller aan het werk krijgen. Dit schrijft minister Kamp van Sociale Zaken in een voorstel voor hervorming van de Ziektewet. De ministerraad heeft hiermee ingestemd.

Vanaf 1 januari 2013 worden mensen met een tijdelijk dienstverband die zes maanden ziek zijn, opgenomen in een ziektetraject. De hoogte en duur van de Ziektewetuitkering wordt afhankelijk van het aantal jaren dat iemand heeft gewerkt.

Werkgevers verantwoordelijk
Werkgevers en het UWV krijgen een grotere verantwoordelijkheid om zieke, tijdelijke werknemers aan het werk te helpen. Werkgevers betalen voortaan ook een hogere premie als er meer mensen met een tijdelijk dienstverband in de Ziektewet (of WIA) komen.

Sneller ander werk
Minister Kamp stelt voor om het UWV na een jaar ziekte te laten beoordelen of iemand wel ander werk kan doen. Die beoordeling is nu pas na twee jaar. Ook kan UWV tot een proefplaatsing van maximaal zes maanden besluiten; nu is dat nog maximaal drie maanden.

De loondoorbetalingsverplichting van twee weken voor uitzendbureaus is vervallen. Dit onderdeel heeft minister Kamp uit zijn plan voor een strengere Ziektewet geschrapt.

2011-03-21: Werkloosheid februari 2011

In februari is de werkloosheid licht toegenomen. In deze maand kwamen er tweeduizend werklozen bij. In de voorafgaande maanden daalde de werkloosheid nog met gemiddeld vijfduizend per maand.

2011-04-24: Werkgever krijgt loondispensatie voor werknemer met beperking

Op 1 januari 2013 voert de overheid de nieuwe Wet werken naar vermogen(WWNV) in. Een uniforme regeling die meer mensen met een beperking, ten opzichte van de huidige situatie, in een reguliere baan aan de slag moet helpen.

2011-03-29: Zvw-bijdrage mag in vrije ruimte vallen onder wkr

De vergoeding voor de inkomensafhankelijke bijdrage Zvw mag onder de werkkostenregeling als eindheffingsloon worden aangewezen en daarmee worden ondergebracht in de vrije ruimte van de werkkostenregeling. Dit heeft de Belastingdienst Rijnmond/kantoor Rotterdam op verzoek van BDO Adviesgroep Loon- & Premieheffing aangegeven, zo meldt BDO.

2011-04-26: Startsalaris hoger opgeleide is modaal of meer

Volgens het AWVN-onderzoek naar het niveau en de stijgingsgraad van startsalarissen voor academici en HBO’ers ligt het startsalaris van veel academici en HBO’ers op een salaris rond of boven het modale Nederlandse inkomen van ongeveer 33.000 euro per jaar (2011).
HBO’ers moeten het over de hele linie met iets minder doen, maar ook voor hen is een modaal inkomen als startsalaris bepaald geen uitzondering.

2011-10-23: Stormloop op spaarloon, maar let op dat aanvraag voor 1 december binnen is!

De laatste weken vinden er veel aanvragen van nieuwe spaarloonrekeningen plaats. Werknemers willen nog snel gebruik maken van het financiele voordeel. Zoals men kan lezen op de site www.vitaliteitsregelingen.nl vervalt de spaarloonregeling per 01-01-2012.
Maar sommige banken hanteren een einddatum van 1 december voor het openen van een spraaloonrekening.

2011-03-29: Uitstel wet uniformering loonbegrip tot 2013

28-3-2011
De inwerkingtreding van het wetsvoorstel uniform loonbegrip wordt uitgesteld tot 1 januari 2013. Dit geeft staatssecretaris van Financiën aan in een brief aan de Tweede Kamer. 

2011-08-04: Spaarloon verdwijnt per 1 januari 2012

De spaarloonregeling verdwijnt definitief per 1 januari 2012. Als werknemer behoud je het opgebouwde spaartegoed, maar er kan niet meer ingelegd worden. De reden voor het opheffen van de Spaarloonregeling, is dat de overheid de huizenmarkt wil stimuleren. De overdrachtsbelasting op huizen is namelijk verlaagd van 6% naar 2%. Het kopen van een huis moet daardoor aantrekkelijker Om dit te financieren wordt de Spaarloonregeling per 1 januari 2012 stopgezet. De verlaging van de overdrachtsbelasting op huizen is slechts tijdelijk: van 1 juli 2011 tot juli 2012.
In 2013 komt er een nieuwe regeling, de Vitaliteitsregeling. Deze zal gericht zijn op het sparen van uren, niet op het sparen van geld.

2011-05-03: Garantieregeling (IOW) voor oudere werknemers loopt 1-7-2011 af

De Inkomensvoorziening oudere werklozen (IOW) is op 1 december 2009 in werking getreden en is een tijdelijke voorziening voor ouderen (60+) die instromen in de WW of WGA. Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) heeft de regeling tegen het licht gehouden en of de regeling verlengd wordt, is, volgens het AWVN nog niet bekend.

2011-03-21: Uitkeringsfraude

De VVD-bewindslieden minister Henk Kamp en staatssecretaris Paul de Krom van Sociale Zaken presenteerden donderdag hun aanpak inzake uitkeringsfraude die al was aangekondigd in het regeerakkoord.

2011-04-25: Problemen met WIA vooral voor flexwerker

Tijdens een recente evaluatie van de WIA in de Tweede Kamer is duidelijk geworden dat ondersteuning van de vorige werkgever te wensen over laat en moeizaam blijft. Hierdoor ondervinden mensen met een tijdelijk contract, uitzendwerkers en werklozen, na langdurige ziekte het meeste nadeel van de gevolgen van de WIA, de vervanger van de WAO sinds 2005.


2010-06-21: Vakantiewetgeving aangepast naar aanleiding van besluit Europees Hof van Justitie

De ministerraad heeft op voorstel van de ministers Donner van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Hirsch Ballin van Justitie ingestemd met een wetsvoorstel om de regeling voor vakantie en verlof aan te passen. Werknemers die langdurig ziek zijn krijgen voortaan recht op hetzelfde aantal vakantiedagen als niet-zieke werknemers.

2011-05-03: 40 jaar pensioen opbouwen om met 66 met pensioen te gaan

In 2020 wordt de AOW leeftijd met een jaar verhoogd van 65 naar 66 jaar. Hierdoor krijgen mensen langer de tijd om pensioen op te bouwen. Tevens kunnen de opbouwpercentages van de pensioenpremies omlaag. Dit naar een voorstel van minister Kamp van Sociale Zaken waarmee de ministerraad heeft ingestemd.

2011-08-12: Aanpassing werkweek en opname verlof flexibeler voor werkende ouders en mantelzorgers

Het wordt makkelijker om werk te combineren met zorg voor kinderen of naasten. Zo wordt het simpeler om een werkweek aan te passen om kortstondig meer of juist minder uren te gaan werken.
Het opnemen van verschillende verloven wordt makkelijker gemaakt door de bestaande wettelijke regelingen op enkele punten aan te passen. Het gaat daarbij om de Wet arbeid en zorg en de Wet aanpassing arbeidsduur.

2011-11-22: Aangiftebrief loonheffingen 1 keer per jaar

 In november 2011 krijgt u de aangiftebrief loonheffingen van de Belastingdienst. In deze nieuwe brief staan de aangiftetijdvakken van 2012, de bijbehorende uiterste aangifte- en betaaldata en de betalingskenmerken. De aangiftebrief wordt slechts eenmaal per jaar verstuurd, dus bewaar deze goed bij de loonadministratie. U krijgt geen mededeling en acceptgiro meer aan het eind van elk aangiftetijdvak.

2011-08-18: BijtellingAlert helpt zakelijke rijder

Leaserijders kunnen vanaf vandaag een bijtellingalert instellen. Door het instellen van dit alert wordt een berijder geïnformeerd als er iets verandert in de bijtelling.
De reden om het alert in te stellen, is de nieuwe wetgeving die veel veranderingen met  zich meebrengt. Vereniging Auto Van De Zaak (VAVDZ) is initiatiefnemer van het bijtellingalert.  Het is vooral opletten indien men in een 14- of 20% bijtelling auto rijdt. De nieuwe wetgeving heeft tot gevolg dat de hoogte van de bijtelling op hetzelfde type auto van een ander bouwjaar verschillend kan zijn. Daarnaast  worden de normen voor de kortingscategorieën jaarlijks aangepast en komt er een tijdslimiet aan de korting. In sommige gevallen kan het uitstellen of juist eerder uitkiezen van een nieuwe leaseauto flink in bijtelling schelen. Ook  het overnemen van een auto van een collega kan in een aantal gevallen ineens een erg aantrekkelijke optie worden.
Op de site kan iedere berijder kosteloos het BijtellingAlert instellen. Iedere verandering die betrekking heeft op de bijtelling van die berijder wordt door VAVDZ aan de berijder gemeld middels een e-mail. VAVDZ raadt iedere berijder aan om het alert in te stellen.

2011-11-13: Vraag S&O-verklaring vóór 30 november aan

Als er werknemers in uw onderneming zijn die speur- en ontwikkelingswerk verrichten, kunt u in aanmerking komen voor de afdrachtvermindering voor speur- en ontwikkelingswerk (S&O). Wilt u de afdrachtvermindering S&O met ingang van 1 januari 2012 toepassen, dan moet u uiterlijk 30 november 2011 uw aanvraag indienen. Een aanvraag moet namelijk uiterlijk één kalendermaand voorafgaand aan de periode waarop de aanvraag betrekking heeft, zijn ingediend.

2011-09-05: Mogelijk meer valse certificaten Diginotar in omloop

Eerder werd bekend dat in Iran Gmailverkeer kon worden afgetapt omdat een certificaat van het bedrijf Diginotar na een hack was vervalst. Hierdoor werden gebruikers naar een andere site doorgestuurd waar meegelezen kon worden. De belastingdienst gebruikt de certificaten van Diginotar voor de uitwisseling tussen de belastingdienst en inhoudingsplichtigen, bijvoorbeeld de aangifte loonheffingen.
Op dit moment is de overheid in hoog tempo de certificaten van Diginotar aan het vervangen. Daarnaast heeft de overheid het operationele beheer bij het commerciele bedrijf Diginotar overgenomen.

2011-11-14: Vanaf 1 januari 2012 hoeven werkgevers geen zwangerschapsverklaring meer op te sturen bij de aanvraag voor een WAZO–uitkering.

De Wet arbeid en zorg (WAZO) regelt dat vrouwen een uitkering van minimaal 16 weken krijgen tijdens en na hun zwangerschap. Heeft u een zwangere medewerker in dienst, dan kunt u als werkgever voor deze medewerker een uitkering aanvragen. Het aanvragen van de uitkering kan digitaal.

Verplichting vervalt
Op dit moment is het verplicht om met die WAZO-aanvraag een zwangerschapsverklaring mee te sturen, deze verplichting vervalt per 1 januari 2012. De werkgever hoeft vanaf 2012 alleen bij de WAZO-aanvraag aan te geven wat de vermoedelijke bevallingsdatum van de werknemer is.
Het is wel aan te raden voor uw eigen administratie een zwangerschapsverklaring bij uw medewerker op te vragen.

2011-09-07: WGA-premie grote werkgevers met laag risico stijgt

Werkgevers die zich bij het UWV tegen het risico op arbeidsongeschiktheid hebben verzekerd, kunnen in 2012  rekenen op een lagere gemiddelde premie. Grote ondernemingen met een ‘zeer laag risico’ op uitval van hun werknemers krijgen volgend jaar juist te maken met een forse premiestijging. Dat maakte het UWV recent bekend.

De minimumpremie bij grote werkgevers met een heel laag risico op arbeidsongeschiktheid stijgt van 0,07 naar 0,13 procent. Dat vloeit voort uit een kabinetsbesluit van dit voorjaar. Daardoor is nu bepaald dat de minimumpremie van deze categorie bedrijven voortaan op een kwart van de gemiddelde premie voor het zogeheten WGA-risico moet worden vastgesteld.

De gemiddelde WGA-premie bedraagt volgend jaar 0,55 procent. Dat is een daling ten opzichte van dit jaar. Nu is de gemiddelde WGA-premie 0,62 procent.

2010-10-02: Terecht ontslag voor werknemer zonder diploma

Een werkgever mag de eis dat een werknemer een bepaald diploma haalt als ontbindende voorwaarde in het arbeidscontract opnemen. Aldus de kantonrechter te Haarlem op 13 oktober 2010. Dit meldt F&A Signalen.

2012-01-04: DGA loon 2012

Om te voorkomen dat dga’s zichzelf te weinig belonen en zo hoge inkomstenbelasting ontwijken, werkt de belastingdienst met het gebruikelijk loon principe (gebruikelijk-loon-regeling). Het tarief inkomstenbelasting ligt immers een stuk hoger als de vennootschapsbelasting. In het kort betekent dit dat de directeur-grootaandeelhouder aan bepaalde regels is gebonden ter bepaling van het minimumloon.

2012-01-01: Gevolgen salarisverwerking 2012

Wie de eerste salarisstroken van dit jaar bekijkt, ziet dat medewerkers met modale inkomens maximaal € 13 euro netto per maand meer verdienen. Hogere salarissen zijn er zelfs op achteruit gegaan. Het verschil zit in de premiewijziging voor de Zorgverzekeringswet. En dan te bedenken dat de stijging van de pensioenpremies hier nog niet in meegenomen is. Daardoor kan de inkomensverlaging oplopen tot wel € 40,- per maand! Voor u er erg in heeft is uw koopkracht zomaar met 1,25% gedaald.

 

2010-04-07: Cao-loonstijging daalt met 2 procentpunten

De cao-lonen zijn in het eerste kwartaal van 2010 met 1,6 procent gestegen ten opzichte van een jaar eerder. Begin 2009 bedroeg de cao-loonstijging nog 3,6 procent.

2010-05-04: Strafblad voor ontduiken loonheffingen

Vanaf 1 oktober kunt u een strafblad krijgen als u expres geen aangifte loonheffingen doet of bewust fouten in uw aangifte maakt.

2010-06-22: Aansprakelijkheid bij schade aan de (lease-)auto

De lease-auto is een aantrekkelijke secundaire arbeidsvoorwaarde. Het is echter niet alles goud wat er blinkt. Want wie is er aansprakelijk voor de schade die de werknemer lijdt wanneer hij betrokken raakt bij een auto-ongeluk?

2010-10-03: Teruggaaf bijdrage Zvw eenvoudiger met uniform loonbegrip

Met het wetsvoorstel Uniformering loonbegrip wordt de teruggaafsystematiek voor te veel ingehouden inkomensafhankelijke bijdrage Zvw aanzienlijk vereenvoudigd. Zo zullen niet langer teruggaven via de inhoudingsplichtige plaatsvinden. Het aantal teruggaven neemt fors af. Dit antwoordt staatssecretaris Weekers van Financiën op vragen in de Nota van verslag naar aanleiding van het wetsvoorstel Overige Fiscale Maatregelen 2011.

2010-07-05: Laagste loonstijging sinds 2005

De cao-lonen in Nederland zijn in het tweede kwartaal van dit jaar in het laagste tempo gegroeid sinds eind 2005.

2011-09-20: Eén werkbonus voor 62-plussers

De arbeidskorting voor werknemers ouder dan 58 jaar en de doorwerkbonus voor werknemers vanaf 62 worden in 2013 vervangen door een werkbonus 62-plus.
Deze werkbonus ontvangen zij naast de standaard arbeidskorting die geldt voor belastingplichtigen en bedraagt maximaal € 3.000. De nieuwe regeling is meer dan de huidige regelingen voor ouderen gericht op werknemers met lage inkomens. De werkbonus wordt net zoals de arbeidskorting een regeling in de loon- en inkomstenbelasting.

Arbeidskorting komt te vervallen
De huidige arbeidskorting voor ouderen komt in 2012 geheel te vervallen. Daarnaast worden de opbouwpercentages van de doorwerkbonus in 2012 aangepast voor 62- en 63-jarigen.

De maatregelen zijn onderdeel van het zogeheten vitaliteitspakket dat moet leiden tot het vergroten van duurzame inzetbaarheid en het stimuleren van langer doorwerken. Ook maakt de begroting duidelijk dat de premievrijstelling voor oudere werknemers wordt vervangen door een premiekortingsregelingvanuit het vitaliteitspakket.

2011-06-24: Kinderopvangbijdrage voor Werkgevers toch hoger

Onlangs stuurde minister Kamp van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een brief naar de Tweede Kamer waarin hij aangaf dat de kinderopvangbijdrage voor werkgevers onveranderd zou blijven blijven. Niets is minder waar, door de kamer gecorrigeerd dienen werkgevers dus toch een hogere bijdrage kinderopvang te moeten gaan betalen.

Een meerderheid van de Tweede Kamer vindt gelijk blijven van de kosten voor de werkgever niet eerlijk. In de Wet op de kinderopvang staat dat werkgevers, ouders en de overheid ieder een derde van de totale kosten voor kinderopvang moeten dragen. Het plan van de minister om de ouderbijdrage op te schroeven van 22% naar 33% maar de werkgeversbijdrage onveranderd te laten, is in strijd met deze wetgeving.

Onder druk van de Kamer heeft Kamp zijn plannen aangepast. De werkgeversbijdrage in de vorm van een opslag op de sectorpremie, gaat toch voor alle werkgevers omhoog. De minister zal op zoek gaan naar een manier om dit voor werkgevers te compenseren. In de begroting voor 2012 zal hij met een concreet voorstel komen. Eén van de opties is het verlagen van de vennootschapsbelasting.

2011-08-15: Langer doorwerken op basis van vrijwilligheid

Minister Henk Kamp (Sociale Zaken) werkt aan een ,,lichter arbeidsrechtelijk regime'' voor mensen die willen doorwerken na het bereiken van de AOW-leeftijd.

De minister wil langer doorwerken makkelijker maken en hoopt begin volgend jaar hierover een wetsvoorstel in te dienen. Bij een lichter arbeidsrechtelijk regime denkt  hij onder meer aan het beperken van de verplichtingen van de werkgever bij ziekte van de werknemer (zoals loondoorbetaling en re-integratie), het verruimen van de mogelijkheden voor het aangaan van opeenvolgende arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd en het laten vervallen van de leeftijdsgrens van 65 jaar uit de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag.2010-06-11: Werkgever mag seniorendagen schrappen

Werknemers die volgens hun contract recht hebben op zogeheten seniorendagen, kunnen die zonder overleg kwijtraken. Uit een uitspraak van het Gerechtshof in Arnhem blijkt dat werkgevers onder bepaalde omstandigheden de extra vrije dagen eenzijdig mogen schrappen.

2010-04-22: Uitbetalen van vakantiegeld

Veel medewerkers kijken met spanning uit naar de maand mei waarin het vakantiegeld wordt gestort. Voor de werkgever betekent het vooral werk aan de winkel. De fiscale afhandeling moet immers correct gebeuren.

2012-04-16: Verzoekrecht flexibel werken nog niet in zicht

Het initiatiefwetsvoorstel dat werknemers recht op een flexibele werkplek of flexibele werktijden moet geven, moet beter worden onderbouwd. Pas als het voorstel beter is onderbouwd en alle kosten goed doorgerekend zijn, kan men beoordelen of het zin heeft om werknemers een wettelijk verzoekrecht voor flexibel werken te geven.
Op verzoek van de Tweede Kamer heeft Actal het wetsvoorstel Flexibel werken beoordeeld. Het adviescollege vindt dat eerst in de huidige wet- en regelgeving belemmeringen voor flexibel werken moeten worden weggenomen. Die belemmeringen zijn vorig jaar in kaart gebracht in het rapport ‘Het Nieuwe Werken en de arbeidsrechtelijke regelgeving (pdf)’. Pas als deze hindernissen overwonnen zijn, kan worden bepaald of een wettelijk verankerd verzoekrecht voor flexibel werken nodig is.

2010-09-21: FNV zet in op 2 procent meer loon

Vakcentrale FNV gaat de onderhandelingen over nieuwe cao's komend jaar in met een looneis van 2 procent.


2010-05-28: APS: 25% Nederlanders bouwt geen aanvullend pensioen op

Werkende Nederlanders hebben gemiddeld EURO 268.000 nodig om op de gewenste leeftijd met pensioen te kunnen gaan, met het inkomen dat ze nodig denken te hebben.

2010-05-28: Werkgever moet Wajonger in dienst nemen

Steeds meer jonge arbeidsongeschikten doen een beroep op de Wajong-uitkering.

Vakcentrale FNV vindt dat bedrijven aangemoedigd moeten worden om Wajongers, mensen die van jongs af aan arbeidsgehandicapt zijn, in dienst te nemen. Als zij dat niet doen, moeten zij een premie betalen waarmee de uitkering in het vervolg wordt gefinancierd.

2010-04-22: Meer uitkeringen wegens arbeidsongeschiktheid

Voor het eerst in bijna zeven jaar is het aantal uitkeringen wegens arbeidsongeschiktheid iets toegenomen.

2010-04-23: Belastingdienst informeert over werkkostenregeling

De werkkostenregeling wordt per 1 januari 2011 ingevoerd. De website van de Belastingdienst geeft nu al meer informatie.

2012-05-01: Voorgenomen maatregelen begrotingsakkoord

Minister De Jager van Financiën heeft het Nederlandse Stabiliteitsprogramma naar de Europese Commissie gestuurd. Het met de Tweede Kamer overeengekomen begrotingsakkoord brengt het begrotingstekort in 2013 terug naar 3% van het bbp.

Hieronder enkele zaken van het Stabiliteitsprogramma welke direct of indirect gevolgen (kunnen) hebben voor de salarisadministratie.

2010-05-17: Bestedingsdoel vakantiegeld 2010

Vakantiegeld 2010 al door 86% van de werknemers uitgegeven!

2010-07-06: Tweede Kamer wil spaarloon vrijgeven

De voltallige Tweede Kamer wil dat demissionair minister Jan Kees de Jager van Financiën het spaarloon vrijgeeft. Dat bleek donderdagavond bij de stemmingen op de laatste vergaderdag voor het zomerreces van de Kamer.

2012-03-19: Evaluatie werkkostenregeling van start

Het ministerie van Financien doet een onderzoek onder bedrijven en organisaties naar de werkkostenregeling (WKR). Het doel is een goed beeld te krijgen van wat werkgevers vergoeden of verstrekken.

Staatssecretaris Weekers van Financiën vindt een evaluatie van de werkkostenregeling van belang, omdat signalen uit de praktijk aanleiding kunnen geven om de werkkostenregeling te verbeteren of eenvoudiger te maken. Het is belangrijk dat veel werkgevers meedoen, omdat er dan een goed beeld ontstaat van het gebruik van vergoedingen en verstrekkingen.

Op dit moment is er nog sprake van een overgangsfase: tot 1 januari 2014 mag de werkgever kiezen over te stappen op de werkkostenregeling of nog het oude systeem van vrije vergoedingen en verstrekkingen toepassen. Vanaf 2014 geldt de werkkostenregeling voor alle werkgevers.

Per 1 januari 2011 is de werkkostenregeling ingevoerd. In de WKR kan, naast een aantal gerichte vrijstellingen, maximaal 1,4% van het totale fiscale loon (de ‘vrije ruimte’) worden besteed aan onbelaste vergoedingen en verstrekkingen voor werknemers.

Zie ook onze workshops voor de werkkostenregeling:

http://www.salarisjobs.nl/Bijeenkomsten/salaris_bijeenkomsten.htmbron: ministerie van financien

2010-04-06: Solidariteitsheffing via stichting is ook negatief loon

Als werknemers een deel van hun loon afdragen in het kader van een sociaal plan, is dit negatief loon. Ook als het sociaal plan niet wordt uitgevoerd door de werkgever zelf maar door een derde.

2010-05-10: Krant onbelast verstrekken?

In een onderneming is het voor een tiental werknemers belangrijk om op de hoogte te blijven van het nieuws in de financiële sector. Vanwege tijdgebrek wordt het aanwezige dagblad echter nauwelijks gelezen. Daarom willen de directie hen allemaal privé een abonnement geven, zodat zij thuis of onderweg de krant kunnen lezen. Kan dit onbelast blijven?

2010-11-04: Elektrische fiets onder de werkkostenregeling

De bereidheid van het kabinet om de elektrische fiets van de zaak te stimuleren blijkt uit artikel 3.10, derde lid, van de Uitvoeringsregeling loonbelasting 2011 (URLB 2011), aldus de Nota van verslag naar aanleiding van het Belastingplan 2011.

2010-10-02: Malafide uitzendbureaus blijven ondanks scherpe controles

Het aantal malafide uitzendbureaus is de afgelopen paar jaar ondanks verscherpte controles niet afgenomen. Een betere samenwerking tussen de instanties die de malafide bureaus bestrijden, kan een antwoord bieden. Dat is een van de conclusies uit onderzoek dat de Stichting naleving cao voor uitzendkrachten (SNCU) heeft laten uitvoeren.

2010-03-31: Ook na 1 april 2010 nog deeltijd-WW mogelijk

Werkgevers die niet eerder gebruik hebben gemaakt van werktijdverkorting of deeltijd-WW kunnen ook na 1 april 2010 een aanvraag doen voor hun werknemers.

2010-03-26: Periode met fiscale woonplaats in Nederland maar fysiek verblijf in buitenland

Uit het buitenland aangetrokken werknemers komen onder voorwaarden in aanmerking voor een fiscale faciliteit: de 30%-regeling. Voor naar het buitenland uitgezonden werknemers bestaat onder iets andere voorwaarden dezelfde faciliteit. Onder de 30%-regeling voor uit het buitenland aangetrokken werknemers kan de werkgever deze werknemers gedurende ten hoogste tien jaar een belastingvrije vergoeding verstrekken voor de extra kosten van tijdelijk verblijf buiten het land van herkomst.

2010-05-19: Loonsverhoging voor uitzendkrachten

Uitzendkrachten kunnen per 5 juli 2010 rekenen op een loonsverhoging van 1 procent. Daarnaast krijgen zij per 3 januari 2011 een loonsverhoging van 0,5 procent.

2012-04-10: Check formulering van pensioenontslagbeding

Het kabinet wil langer werken stimuleren, ook na de AOW-leeftijd. Werknemers kunnen er straks voor kiezen om hun AOW later te laten ingaan. Staat in de arbeidsovereenkomst echter dat het dienstverband eindigt bij het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd, dan zult u afspraken moeten maken om uw werknemers ook na de AOW-gerechtigde leeftijd de mogelijkheid te bieden om te blijven werken.
Dat de wet binnenkort voorziet in de mogelijkheid om het AOW-pensioen later te laten ingaan, betekent niet automatisch dat het dienstverband van uw werknemers ook later eindigt.In veel (collectieve) arbeidsovereenkomsten is een pensioenontslagbeding opgenomen dat bepaalt dat het dienstverband van rechtswege eindigt bij het bereiken van de AOW-leeftijd. Ga daarom op tijd na of uw pensioenregeling moet worden aangepast als de pensioenwetgeving in gaat. Check ook in uw (collectieve) arbeidsovereenkomst de formulering van het eventuele pensioenontslagbeding en pas het beding eventueel aan.

2010-07-07: De werkkostenregeling: multidisciplinaire aanpak vereist

De nieuwe werkkostenregeling vereist vooral een mutidisciplinaire aanpak: salarisadministratie, arbeidsvoorwaardenbeleid, financiële administratie en controllers zullen nauw moeten gaan samenwerken. Fouten kunnen niet worden verhaald op de individuele medewerkers.

2010-07-07: Verloning van vakantiekrachten

De vakantietijd is ook de periode waarin veel ondernemingen gebruikmaken van de diensten van vakantiekrachten. Wat zijn de spelregels bij de verloning van deze mensen.

2010-07-09: Verrekening met het loon: een overzicht van de (on)mogelijkheden

Vaak staat u voor de vraag of u bepaalde schulden van werknemers met het loon mag verrekenen. Op dit punt zijn er twee verschillende situaties denkbaar:
• verrekenen tijdens de duur van de arbeidsovereenkomst
• verrekenen aan het einde van de arbeidsovereenkomst (de eindafrekening)

2010-11-04: Geen gedwongen stijging pensioenpremies in 2011

Pensioenfondsen mogen in 2011 afwijken van de eis dat de premie bij moet dragen aan herstel. Hiermee is een dreigende gedwongen stijging van de premies in 2011 van de baan. Dit schrijft minister Kamp van Sociale Zaken in een brief aan de Tweede Kamer.

2010-04-02: 30% regeling en nagekomen bate uit optieregeling na vertrek uit Nederland

Uit het buitenland aangetrokken (ingekomen) werknemers komen onder voorwaarden in aanmerking voor een fiscale faciliteit: de 30%-regeling. Onder de 30%-regeling kan de werkgever aan deze werknemers een belastingvrije vergoeding verstrekken voor de extra kosten van tijdelijk verblijf buiten het land van herkomst voor de duur van maximaal tien jaar. Rechtbank Breda heeft onlangs een uitspraak gedaan over het toepassingsbereik van de 30%-regeling.

2010-04-06: Regeling deeltijd-WW verlengd aanvragen ook na 1 april

Ook na 1 april 2010 kunnen bedrijven deeltijd-WW aanvragen. Er zijn verschillende einddatums vastgesteld voor de regeling.

2010-04-06: Nieuwe website over werken of wonen in Duitsland

Minister Donner van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft op 31 maart samen met minister Laumann van Arbeid, Gezondheid en Sociale Zaken van de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen in Venlo de internetportal www.startpuntgrensarbeid.nl gelanceerd. Deze site voorziet mensen die in Nederland of Duitsland wonen en aan de andere kant van de grens werken, van antwoorden op praktische vragen.

 

2010-11-05: Minder loon voor werknemer die vaak ziek is

Door een gat in de Wet poortwachter kunnen werkgevers werknemers die vaak ziek zijn, minder betalen. Als een werknemer terugkeert van ziekteverzuim, meldt de werkgever hem toch gedeeltelijk ziek. De werknemer merkt dat pas wanneer zijn loon na verloop van tijd daalt. Dit schrijft het Nederlands Dagblad. 

2010-07-08: Boetebeleid loonheffingen aangescherpt

Sinds 1 juli 2010 geldt voor de loonheffingen een gewijzigd boetebeleid. Op het niet of te laat doen van aangifte volgt een boete van € 61.

2010-05-27: Balkenende pleit nog eens voor loonmatiging

Ondanks de voorzichtig aantrekkende economie en gunstige signalen over de werkloosheid pleitte premier Jan Peter Balkenende vrijdag weer voor loonmatiging.

2010-05-10: Abonnement tweede telefoon moest onbelast blijven

De Hoge Raad boog zich onlangs over de fiscale regeling voor telefonie zoals die gold tot en met 2006.

2010-08-19: Gevolgen vrijval spaarloon voor salarisadministratie

Het demissionair kabinet heeft besloten om het spaarloon, dat is opgebouwd in de jaren 2006 tot en met 2009, met ingang van 15 september 2010 vrij te geven. Opname van het spaarloon door werknemers gebeurt zonder fiscale consequenties. Dat meldt adviesbureau Grant Thornton.

2010-08-20: Eigen bijdrage voor privégebruik te dure auto slechts deels aftrekbaar

De Hoge Raad heeft afgelopen vrijdag beslist dat de eigen bijdrage die een werknemer aan zijn werkgever betaalt omdat hij in een 'duurdere' leaseauto wil rijden, slechts op de bijtelling voor het privégebruik in aftrek gebracht kan worden voor zover de auto voor privéritten is gebruikt. Dit arrest is verrassend te noemen, ondanks dat het een bevestiging is van de uitspraak die het Gerechtshof eerder in deze casus deed.

2010-09-08: Dga in de loonheffing

De dga is een persoon die voor een vennootschap werkt als directeur en tegelijkertijd een niet onaanzienlijk belang in die vennootschap – zijn werkgever dus – heeft.

2010-09-13: Uitbetaling Tegemoetkoming arbeidsongeschikten

Werkgevers die voor één of meer werknemers een arbeidsongeschiktheidsuitkering van UWV ontvangen, krijgen in september de jaarlijkse Tegemoetkoming arbeidsongeschikten van hun werknemers uitbetaald.

2010-06-10: Te veel betaald loon was voor risico van de werkgever

Een werkgever die voor de rechter te veel uitbetaald uurloon en de tegenwaarde van te veel opgenomen vakantie-uren terugvorderde kreeg nul op het rekwest. De ontslagen werkneemster hoefde niets terug te betalen, omdat de werkgever de roosters opstelde.

2010-07-12: Spaarloon komt vrij in september

Minister van Financiën De Jager heeft besloten het spaarloon vrij te geven. De Jager komt daarmee tegemoet aan een in de Tweede Kamer breed gedragen wens.
De maatregel betekent een potentiële bestedingsimpuls van ruim 4 miljard euro.

2010-08-11: Gezonde levensstijl is belastingvrij te stimuleren

Voor een werkgever is het belangrijk dat zijn werknemers er een gezonde levensstijl op nahouden. Als een werknemer gezond is en hierdoor minder vaak verzuimt, kan dit veel geld schelen.

2010-08-11: Vakantiewerkers verdienen minder

Jongeren houden in 2010 minder geld over aan hun vakantiebaantje dan in vorige jaren.


2010-09-03: Gemiddeld bruto jaarloon in 2008 bijna 30.000 euro

In 2008 bedroeg het gemiddelde bruto jaarloon van een werknemer bijna 30 duizend euro. Het gemiddelde uurloon van alle banen in Nederland lag daarbij op 19,53 euro per uur en er werd 29,3 uur per week gewerkt.

2010-09-03: Checklist WGA

Als een werknemer arbeidsongeschikt raakt zijn er verschillende mogelijkheden om het risico van gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid te verzekeren.

2010-09-03: WGA-eigenrisicodrager worden kan tonnen schelen

Het is in veel gevallen goedkoper om uw WGA-verzekering onder te brengen bij een private verzekeraar, in plaats van bij het UWV. Toch loont overstappen niet altijd.

2010-09-02: Wetsvoorstel aanpassing vakantiewetgeving

Het wetsvoorstel van Minister Donner van Sociale Zaken en Hirsch Ballin van Justitie, waardoor werknemers die langdurig ziek zijn straks recht krijgen op hetzelfde aantal vakantiedagen als niet-zieke werknemers, is vorige week ingediend bij de Tweede Kamer.

2010-06-18: Het absolute minimum?

Een werknemer heeft recht op betaling van het wettelijk minimumloon, maar hoe bepaalt u of dit daadwerkelijk zo is en wat zijn de consequenties als het niet zo is? In dit artikel behandelen we de regels rondom het minimumloon.

2010-07-19: Tijdelijke loondispensatie voor arbeidsgehandicapte

Aan een proef waarbij bedrijven mensen met een beperking en een WWB-uitkering via zogenoemde loondispensatie een baan kunnen bieden, doen 32 (samenwerkingsverbanden van) gemeenten mee.

2010-07-20: Lagere inkomens stijgen harder

Mensen met een lagere functie hebben hun salaris het afgelopen jaar relatief flink zien stijgen.

2010-07-30: Nieuwe regels per 1 juli 2010

Per 1 juli 2010 hebben werkgevers te maken met een aantal nieuwe en gewijzigde regels. Onderstaand een overzicht van de voor de salaris-professional relevante regels.

2010-07-27: Recordinleg levensloopregelingen

Werknemers hebben vorig jaar voor een recordbedrag ingelegd op levensloopregelingen.


2010-07-27: Heffingsrente derde kwartaal 2010

Ook in het derde kwartaal van 2010 blijft de heffings- en invorderingsrente 2,50%.

2010-07-27: Verwachte uitkering personeelsfonds niet belast

Enige tijd geleden benadrukte Hof Arnhem dat enkel de mogelijkheid een uitkering uit een personeelsfonds te ontvangen in beginsel niet tot een belaste aanspraak leidt.

2010-11-05: Zorgpremies stijgen met 10 procent

De basispremie stijgt in 2011 met gemiddeld 10 procent. Ook de premies voor de aanvullende zorgverzekeringen gaan met 10 procent omhoog, zo blijkt uit onderzoek van de Verzekeringssite.nl uitgevoerd door TNS NIPO. Nederlanders verwachten echter dat de basisverzekering met slechts 6 procent zal stijgen.

2010-08-06: Kortdurend zorgverlof mogelijk bij ziek kind?

Als een medewerker naar huis wordt geroepen vanwege een ziek kind, komt deze ouder dan in aanmerking voor kortdurend zorgverlof of kunnen er vakantieuren worden opgenomen?

2010-08-12: Ontslag zieke werknemer voor proeftijd mag niet

Beëindiging van de arbeidsovereenkomst voor aanvang van de proeftijd vanwege ziekmelding mag niet, zo bepaalde de kantonrechter Utrecht op 21 mei 2010.

2010-08-12: Voorschot teruggaaf bijdrage Zvw aanvragen of wijzigen

In het derde kwartaal van 2010 betaalt de Belastingdienst een voorschot uit op de teruggaaf van de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet (bijdrage Zvw) die te veel wordt ingehouden in 2010. De werknemer kan zelf een voorschot aanvragen, wijzigen of terugbetalen.

2012-03-07: Loonstrook rechtstreeks naar bank sturen

Werknemers kunnen hun loonstrookje voortaan naar een digitale brievenbus laten sturen die ze kunnen benaderen via hun internetbankieren. Rabobank, ABN Amro en ING bieden deze zogenoemde FiNBOX sinds kort gratis aan voor particulieren.
Niet alleen salarisstrookjes, maar ook rekeningen, belastingaanslagen, pensioenoverzichten en polisbladen kunnen werknemers in het vervolg bewaren in hun FiNBOX. Op die manier zijn alle gegevens altijd makkelijk terug te vinden.
Melding in internetbankieren bij nieuwe salarisstrook
Wie zich aanmeldt voor Finbox kan zelf kiezen welke financiële post hij in zijn digitale brievenbus wil ontvangen. Zodra er een nieuwe rekening of salarisstrook beschikbaar is, verschijnt er dan een melding in de omgeving van het internetbankieren. Het handige is dat gebruikers rekeningen die ze in de FiNBOX ontvangen extra snel kunnen afhandelen. Alle gegevens die nodig zijn voor de transactie zijn immers al ingevuld.
Zeven jaar bewaartermijn voor documenten in FiNBOX
Elk document dat werknemers via FiNBOX ontvangen, wordt door de afzender zeven jaar bewaard en blijft al die tijd voor de ontvanger toegankelijk via internetbankieren.

2010-08-16: WGA-premie 2011 stijgt opnieuw

De rekenpremie voor de WGA stijgt in 2011 opnieuw, maar niet zoveel als in 2010.

2010-08-27: Flinke groei payroll-branche

De payroll-branche heeft in het tweede kwartaal van dit jaar 11 procent meer omzet behaald dan een jaar eerder.

2011-06-21: Kabinet past regelgeving BTW auto van de zaak nog even aan

Het kabinet verandert de regels op korte termijn om te voorkomen dat een onlangs gedane uitspraak van de rechtbank in Haarlem tot een enorme derving voor de overheid gaat leiden. Kern van de wijziging is dat de koppeling tussen het autokostenforfait in de loonbelasting en de verplichte BTW-correctie voor privégebruik verdwijnt.

2010-09-27: Fiscaal pakket 2011: Alle nieuwe en gewijzigde regels in de loonbelasting

Minister de Jager van Financiën heeft op Prinsjesdag het Belastingplan 2011 en het wetsvoorstel Overige fiscale maatregelen 2011 ingediend bij de Tweede Kamer.

2010-08-27: Heffingsrente 4e kwartaal 2010 ongewijzigd

Ook in het vierde kwartaal van 2010 blijft de heffings- en invorderingsrente 2,50%.

2010-08-31: Meer WIA-uitkeringen voor flexwerkers

Het UWV krijgt van alle sectoren de meeste WIA-aanvragen binnen vanuit de uitzendbranche.In 2009 kreeg de uitkeringsinstantie in totaal 23.800 WIA-aanvragen te verwerken. Daarvan was 28 procent afkomstig van flexwerkers, zo bleek maandag uit cijfers van het UWV.

2010-09-02: UWV stelt gemiddelde WGA-premie voor 2011 vast

Werkgevers die het WGA-risico (Regeling werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten) verzekeren bij het UWV gaan in 2011 gemiddeld 0,62 procent premie betalen.

2010-08-27: Storting levensloopregeling is inkomen uit arbeid

In een proefproces tussen de politievakbonden en het UWV heeft de hoogste rechter bepaald dat
de storting in een levensloopregeling van een politieambtenaar inkomen uit arbeid is. Het UWV mag die bedragen daarom met de WAO-uitkering verrekenen.

2010-09-01: FNV: loonsverhoging boven inflatieniveau

De loonsverhogingen moeten volgend jaar boven het inflatieniveau uitkomen om consumenten aan te moedigen meer geld uit te geven.

2010-09-01: Hoofdprijs van 1,3 miljoen is loon

De winnaar van het tv-programma 'De gouden kooi' heeft bezwaar gemaakt tegen de inhouding van bijna € 4,5 ton aan loonheffingen over de hoofdprijs van € 1,3 miljoen.

2010-09-02: Tijdelijk lagere btw op arbeidsloon bij verbouwingen

Het btw-tarief voor een verbouwing van een huis gaat tijdelijk omlaag van 19 procent naar 6%. Het kabinet wil met deze en andere maatregelen de woningmarkt en de bouwsector een impuls geven.

2010-09-02: Einddatum WW-uitkering bij ziekte ongewijzigd

Een periode van ziekte is voor werklozen met een WW-uitkering en mensen van wie de arbeidsovereenkomst eindigt tijdens ziekte, straks niet meer van invloed op de einddatum van de WW-uitkering.

2010-11-08: Ook in werkkostenregeling saldering reiskosten mogelijk

De salderingsmogelijkheid is nu ook opgenomen in een recente wijziging van de Fiscale verzamelwet 2010.

2010-09-27: Loonverschil mannen en vrouwen neemt af

Vrouwen verdienen nog altijd een stuk minder dan mannen, maar het verschil wordt wel kleiner.

Het tempo waarin dit gebeurt is echter laag, aldus het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).2010-09-14: Ook in 2011 extra subsidie WBSO

Ook in 2011 kunnen bedrijven rekenen op steunmaatregelen voor speur- en ontwikkelingswerk. De verruiming van de WBSO wordt volgend jaar voortgezet.

2010-09-27: Brief bijtelling privégebruik auto verstuurd

Salarisadministratiebedrijven hebben vorige week een brief over de bijtelling privégebruik auto ontvangen van de Belastingdienst.

2010-09-23: Hoofdpunten Belastingplan 2011

De belangrijkste punten uit het Belastingplan 2011 van de minister van Financiën, De Jager: extra maatregelen om ondernemerschap en innovatie te bevorderen, nieuwe regels in de strijd tegen fraude en belastingontwijking en zeer zuinige auto’s blijven fiscaal aantrekkelijk.

2011-06-21: Bedrijven kiezen voor zuinige, kleine en lichte bedrijfsauto

Op 1 januari 2011 was het aantal personenauto’s wat op naam staat van bedrijven lager dan een jaar eerder. In 2010 was ook al sprake van afname. Verder is de trend naar zuinige, kleine en lichte auto’s.

2011-06-19: Overeenstemming Pensioenakkoord

Het kabinet heeft met de werkgeversorganisaties en vakbonden overeenstemming bereikt over de toekomst van het pensioenstelsel. De afspraken zijn een uitwerking van de AOW- en pensioenafspraken die werkgeversorganisaties en vakbonden een jaar eerder op 4 juni 2010 hebben gemaakt.

2011-06-19: Bijtelling zuinige auto

 Het ministerie van financiën heeft een aantal toekomstige wijzigingen en aanpassingen gepubliceerd t.a.v. de bijtelling privégebruik van de zakelijke auto.

 

2011-06-21: Kinderopvang

Voor 2012 zijn er bezuinigingsmaatregelen aangekondigd voor de kinderopvang. Het kabinet wil vanaf 2012 de kinderopvangtoeslag koppelen aan het aantal uren dat de ouder met de kleinste baan werkt. Ook wordt er een maximum gesteld aan het aantal uren kinderopvang wat de werknemers bij de belastingdienst kunnen declareren.

2011-06-21: Uniformering loonbegrip

Onlangs is het wetsvoorstel Uniformering Loonbegrip door de Eerste Kamer aangenomen. De wet zal zéér waarschijnlijk per 1 januari 2013 van kracht worden.

2011-06-20: Waardeoverdracht pensioen financieel struikelblok voor veel ondernemers

De huidige pensioenregelgeving en rekenregels voor waardeoverdracht bij bijvoorbeeld het wisselen van baan door een werknemer. Deze regels zorgen ervoor de werknemer ertegen te beschermen dat hij door waardeoverdracht minder pensioenaanspraken krijgt dan hij voorheen had.

Nieuwsbrief?

Volg ons